Instalační návod 

Kouřový senzor

 FGSD-002-A-v1.01 Kouřový senzor Fibaro je optický detektor kouře fungujícím na protokolu Z-wave. Požární alarm je signalizován interní sirénou, blikáním LED diody a posláním příkazu do Z-wave sítě a Z-wave alarmu.. Optický detektor detekuje velmi dobře kouř v raných fázích vývinu požáru, mnohdy ještě dříve než dojde k vzniku plamenů a rychlému nárůstu teploty. Detektor je rovněž vybaven teplotním snímačem, který může signalizovat poplach při překročení nastaveného teplotního prahu. Detektor kouře Fibaro je určen pro instalaci na zeď nebo na strop. Indikační LED diody slouží k signalizaci poplachu, pracovního režimu detektoru a způsobu připojení/dostupnosti sítě Z-Wave. Detektor je určen pro instalaci v interiéru (v prostředí bez výskytu prachu, kouře a par). 


Specifikace 

Typ baterie
 CR123A 
Dodržení normy
EN 14604.0005
Rádiový protokol
Z-Wave
Rádiová frekvence
868,4 nebo 869,8 MHz Evropa
869 MHz Ruská Federace

921,4 or 919,8 MHz Austrálie Nový Zéland

908,4 or 916 MHz spojené státy americké
Dosah
50 metrů vně a až 30 metrů uvnitř (dle materiálů a tloušťky překážek signálu)
Provozní teplota
0°C - 55°C
Provozní vlhkost
0% - 93%
Rozsah měření teploty
-20°C - 100°C
Nepřesnosti měření teploty(v rozsahu 0°C-55°C) 0°C
Rozměry (Průměr x výška)
65 x 28 mm


Technické informace:

Kompatibilní s jakoukoliv Z-Wave nebo Z-Wave+ řídící jednotkou • Podporuje chráněný režim (Z-Wave network Security mode) s AES-128 kódováním.


 • Extrémně jednoduchá instalace - stačí upevnit do místa předpokládaného výskytu kouře.
 • Bateriové zařízení pouze 
 • 3 úrovně detekce kouře
 • Zabudovaný detektor otevření krytu
 • Alarm je signalizován sirénou, LED diodou a Z-Wave příkazy
 • Programovatelná výstraha přehřátí
 • Automatický test spuštěn každých 10 sekund. UPOZORNĚNÍ Jestliže je detektor instalován nesprávně, nebo v neodpovídajícím prostředí není zaručena správnost jeho funkce. Je doporučeno zajisti provedení všech opatření pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.


 UPOZORNĚNÍ V závislosti na stavu detektoru (stav vybití baterie, porucha apod.) podmínkách instalace nemusí být jeho činnost na 100% přesná. Detektor významně zvyšuje pravděpodobnost detekce požáru. Detektory kouře je nutno prav ideálně testovat podle v souladu s návodem a místní legislativou. Vzduchotechnika, komína, topné systémy a ostatní možné příčiny požáru by rovněž měly být předmětem pravidelné kontroly/revize. Zde je několik případu, kdy požární alarm není zcela efektivní:

 1. Požáry, kde je oběť v těsném kontaktu s ohněm. Například vznítí se oblečení při vaření 
 2. Požáry, kde se kouř nedostane k detektoru, protože kouři k dosažení detektoru brání dveře nebo jiná překážka;
 3. Zápalné požáry, kde je východ blokován, i když je kouřový senzor správně nainstalován 


UPOZORNĚNÍ Nejnovější studie ukazují, že alarm nemusí probudit všechny spící jedince a jejich probuzení je odpovědnost těch, které zvuk alarmu vzbudil nebo těch, kteří nemohou opustit prostředí bez pomoci ostatních. 


Poznámka Kouřový senzor Fibaro podporuje zabezpečení šifrováním a řídící jednotka musí být nastavena tak, aby mohla využívat tento výrobek. 


Slovníček pojmů 

 • Přidání: Z-Wave zařízení do učícího módu, kdy jej lze přidat do z-wave sítě 
 • Odebrání - : Z-Wave zařízení do učícího módu, kdy jej lze odebrat ze z-wave sítě 
 • asociace (propojování zařízení) – přímá kontrola ostatních zařízení v Z-Wave síti 
 • Vícekanálová asociace - kontrola ostatních vícekanálových zařízení v Z-Wave síti 
 • Řídící příkaz – typ Z-Wave příkazu měnícího stav zařízení 
 • Stavový příkaz – typ Z-Wave příkazu, které udržuje stavy dodatečných informací (stav alarmu, naměřenou teplotu).
 • Alarmový příkaz – Typ Z-Wave příkazu, který drží zprávu o hrozícím nebezpečí, př.: požární alarm,
 • vícekanálové zařízení – zařízení má více asociovaných zařízení – různé funkce zařízení 
 • Klíč :  slouží k úpravě nastavení zařízení, scén atd.


l. PŘIDÁNÍ DO Z-WAVE SÍTĚ 


Zahrnutí kouřového senzoru Fibaro:

 1. Vložte baterii. LED dioda signalizuje zahrnutí senzoru do sítě Z-Wave (červený – zařízení je připraveno, zelená – zařízení zahrnuto, odstranit nejprve - viz p. Il). 
 2. Ujistěte se, zda je zařízení v přímém dosahu Z-Wave řídící jednotky. 
 3. Nastavte řídící jednotku do učícího módu (viz návod řídící jednotky) 
 4. rychlý, trojklik B-tlačítka, který se nachází na plášti zařízení. 
 5. Fibaro Smoke Sensor bude přidán do sítě z-wave II. Odpojení detektoru od sítě Z-WAVE 

1 ) Zajistěte, aby byl detektor kouře připojen k napájení (z baterie nebo vnějšího zdroje). 

2 ) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2. 

3 ) Třikrát rychle sepněte spínač B na krytu detektoru. 
III: Instalace senzoru 


POZNÁMKA Je doporučeno instalovat detektor na strop popřípadě na zeď blízko stropu a to alespoň 40 cm od rohu nebo jiných velkých objektů, které omezují proudění vzduchu nebo vytvářejí vzduchové kapsy bráníc přístupu vzduchu s kouřem k detektoru , např. trámy, výdechy vzduchotechniky apod. Je doporučeno instalovat detektory kouře do všech místností, v nichž může vzniknout požár a rovněž i do spojovacích chodeb.


 1. Přidejte zařízení do Z-Wave sítě (viz p. I). Upozornění: připojení do Z-Wave sítě lze jen v přímém dosahu. 
 2. Upevněte detektor na vybrané místo.
 3. Přiložte a otočením upevněte detektor k zadnímu krytu připevněnému na zdi. 
 4. Je-li již detektor připojen k síti Z-Wave, aktivujte/probuďte jej trojím kliknutím na tlačítko B. 
 5. Otestujte funkčnost detektoru pomocí testovacího spreje na detektory kouře.
 6. Otestujte, je-li detektor v dosahu rádiové sítě Z-Wave.


INSTALAČNÍ POZNÁMKY: 

1. Při výběru umístění kouřového senzoru, ujistěte se, že siréna bude slyšet jednoduše v ostatních místnostech v budově 

2. Je doporučeno instalovat senzor do už dekorované a vymalované místnosti 

3. Je doporučeno instalovat senzor alespoň 1,5m od klimatizace 

4. Neinstalujte senzor do přímého slunečního svitu. Doporučuje se instalovat alespoň 0,5m od světelného zdroje. 

5. Neinstalujte senzor v místech náchylných k průvanu. 

6. Neinstalujte detektor do míst s vysokou vlhkostí (přítomností vodní páry) nad sporáky, konvicemi apod. Poznámky k baterii Životnost baterie v senzoru je skoro 2 roky. Interval automatického probuzení senzoru je továrně nastaveno na 6 hodin. V případě zvolení nižší hodnoty probuzení se životnost baterie snižuje Aktuální úroveň baterie je zobrazena v Z-Wave řídící jednotce (HC2, HCL,...). Červená ikona baterie znamená, že baterie potřebuje vyměnit. Na senzoru je nízká baterie zobrazena blikáním LEDky žlutě a střídavý zvuk baterie. UPOZORNĚNÍ Fibaro kouřový senzor je vybaven zabezpečujícím mechanismem, který zabraňuje uzavření víka bez vložené baterie. 


UPOZORNĚNÍ Je silně doporučeno provést test zařízení po výměně baterie.


 IV. DETEKCE KOUŘE

Detektor kouře reaguje na fyzickou přítomnost kouřových částic vyskytujících se ve vnitřní detekční komoře detektoru. Detektor kouře provádí každých 5 sekund test přítomnosti kouře a test funkčnosti detektoru (viz kapitola VII). Při prvním zachycení přítomnosti kouře detektor opakuje test ještě 3x s periodou jedné sekundy pro ověření trvalé přítomnosti kouře. Po potvrzení přítomnosti kouře detektor aktivuje poplach. Poplach je signalizován posláním příslušné poplachové zprávy řídicí jednotce, otevřením signalizačního kontaktu, trvalým zvukovým signálem a červeným blikáním LED diody. Přestane-li být kouř detekován, detektor opakuje test ještě 3x s periodou jedné sekundy pro ověření trvalé absence kouře. Po potvrzení absence kouře detektor se vrací do klidového stavu s prováděním testu přítomnosti každých 10 sec. POZNÁMKA Kromě provádění testu přítomnosti kouře každých 5 sekund, detektor ještě pravidelně kontroluje funkčnost svých obvodů a testuje funkčnost spojení Z-Wave s řídicí jednotkou při každém probuzení (wake up interval – viz kapitola VIII). POZNÁMKA Detektor kouře je určen pro opakované použití, ale v případě výskytu požáru je pro zachování vysoké bezpečnosti doporučeno detektory v prostorách zasažených požárem vyměnit za nové. 


UPOZORNĚNÍ Pokud je alarm spuštěn, ale úroveň kouře není překročena třikrát přes citlivost úrovně 1 (individuální citlivost je vytištěna na zadní straně zařízení pod krytem. Uživatel může vypnout alarm držením B-tlačítka (dočasně redukuje citlivost senzoru). LED dioda bude stále indikovat alarm červeným blikáním. Pokud je překročena koncentrace kouře třikrát než je citlivost nastavena v parametru 1, tlumení je autoaticky vypnuto a zařízení znovu spustí alarm. (LED i audio indikátor) V. Programovatelný rozsah teplot

Vedle detekce kouře, má kouřový senzor Fibaro další funkci detekce teploty a lze nastavit teplotní práh. Teplotní práh je v základu vypnut v parametru 2 v nastavení. Rozsah teplot je definován v parametru 30 – nastaven na 55°C. Rozsah teplot lze signalizovat pomocí LED diody blikáním (parametr 3) a krátkým pípnutím (parametr 4). Parametr 20 by neměl být nastaven na 0, jinak je vypnut rozsah měřených teplot. VI. Detekce poruch

Kouřový senzor Fibaro může automaticky detekovat chybu. Jak je psáno v bodě IV., kouřový senzor se každých 10 sekund hlásí. Pokud je detekována porucha (senzor je poškozen), zapne se siréna a je uvědomí se kontrolní jednotka. Jakmile je alarm aktivován je doporučeno:

 •  Zkontrolovat baterii (vyměnit ji)
 •  Zkontrolovat, zda senzor není na přímém světle Pokud porucha senzoru přetrvá kontaktujte svého dealera ohledně platnosti záruky a výměny senzoru.


 Test senzoru lze spustit manuálně 

 1. Zkontrolujte zda je umístěna baterie 
 2. Zmáčkněte a podržte B-tlačítko. Led dioda se rozsvítí a ozve se krátký zvuk sirény. Po prvním pípnutí držte tlačítko B zmáčknuté 3s a tím bude zkontrolována správná funkce kouřového senzoru. 


UPOZORNĚNÍ Pokud je spuštěn test senzoru manuálně senzor pošle kontrolní příkaz jednotce. Procedura bude trvat tak dlouho, dokud bude drženo tlačítko B (bude dokončen 10s po uvolnění B-tlačítka) 


UPOZORNĚNÍ Jakýkoliv servis musí jít přes distributora. Den konce záruky je na zadní straně.

VII. zjištění Nedostupnosti Z-Wave sítě 

Jakmile je senzor přidán do sítě, automaticky testuje komunikaci po síti. Tato procedura je prováděna při získávání dat z teplotního senzoru závisí na parametrech 20 a 21 v konfiguraci. Každá komunikace s jednotkou probíhá pokud je senzor tzv. Probuzen. Pokud se s jednotkou nespojí je to signalizováno krátkým alarmem a LED diodou blikající fialově. V základu jsou funkce LED indikace a zvukové indikace vypnuty, ale lze je zapnout v parametrech 3 a 4 (bod XVI) 

Pokud se senzor nespojí s jednotkou je doporučeno ho probudit trojklikem přes tlačítko B. Pokud potom nepřestane alarm, tak je třeba ověřit jednotku i senzor. 

Jakmile se siréna vypne, tak komunikuje se sirénou po automatickém či manuálním probuzení. 


VIII. Konfigurace úrovně citlivosti senzoru

 V sekci pokročilé v senzoru na parametru 1 nastavit citlivost senzoru. V základu je citlivost nastavena na prostřední hodnotu.


 IX. Reset kouřového senzoru

 Fibaro Reset senzoru přemaže senzoru paměť, včetně všech informací o síti Z-Wave. Procedura resetu senzoru Fibaro: 

 1. Ujistěte se zda je vložena baterie. 
 2. Stiskněte a držte tlačítko B na 3 sekundy dokud LED dioda nesvítí bíle 
 3. Ozve se krátký zvuk 
 4. Pusťte tlačítko B 
 5. Počkejte dokud LED dioda nebude svítit žlutě, to signalizuje vstoupení do 4. možnosti menu 
 6. Stiskněte tlačítko B pro potvrzení činnosti 


Úspěšný reset senzoru bude potvrzen LED diodou svítící rudě a začne se vypínat. Ve stejný čas se ozve krátký alarm. Tuto možnost použijte pouze tehdy, pokud vám chybí jednotka nebo není v danou chvíli k dispozici. 


X. Operace na Z-Wave síti

Ve Fibaro kouřovém senzoru je zabudován teplotní a kouřový senzor, díky tomu je kouřový senzor vícekanálovým zařízením. V řídící jednotce bude senzor viděn jako 2 senzory. 


Fibaro kouřový senzor ignoruje příchozí BASIC SET příkazy, ale odesílá status svých BASIC SET příkazů v moment probuzení (0 – žádný alarm, 255 – alarm aktivní)XI. Asociace

Přes asociace pracuje senzor s jinými zařízeními v Z-Wave síti, jako například Fibaro zásuvka, RGBW stmívač, Přepínač, žaluziový aktor nebo scény (asociace na scény jdou pouze skrz řídící jednotku.) 


UPOZORNĚNÍ Pomocí asociací komunikuje kouřový senzor s jinými prvky v Z-Wave síti a z této komunikace může vynechat řídící jednotku. Díky asociacím může kouřový senzor komunikovat, i když je jednotka poškozená (např.: ohněm) Asociační skupiny v kouřovém senzoru Fibaro:

 1. skupina – Životnost: V této skupině může být jen jedno zařízení – může v ní být i Z-Wave řídící jednotka. Nedoporučuje se měnit tuto asociaci. 
 2. Skupina – Kouřový alarm: Do této skupiny posílá senzor BASIC SET příkazy, jakmile je detekován kouř. Hodnoty pro tuto skupinu lze nastavit v parametrech (bod XVI). V této skupině může být až 5 zařízení. 
 3. Skupina – Tamper: Posílá notifikace NOTIFICATION REPORT (TYPE = BURGLAR, EVENT = PRODUCT COVERING REMOVED)
 4. Skupina - Kouřový alarm: Posílá notifikace ALARM SENSOR REPORT (TYPE = SMOKE ALARM) asociovaným zařízením jakmile je detekován kouř. Až 5 zařízení podporují SMOKE ALARM mohou být asociovány 
 5. Skupina – posílá ALARM SENSOR REPORT notifikace (TYPE = GENERAL) asociovaným zařízením, jakmile je zařízení otevřeno. Až 5 zařizení podporující SENSOR ALARM REPORT může být v této skupině. 


Fibaro kouřový senzor podporuje 5 klasických a 5 vícekanálových zařízení na asociační skupinu ve skupině 2 – 5 a 1 zařízení ve skupině 1. Po přidání asociace (použitím řídící jednotky) jděte do nastavením kliknutím na ikonu klíče. Vyberte záložku „Pokročilé“ a vyberte skupinu, do které chcete zařízení asociovat. Poslání správné informace konfigurující asociace může trvat i několik hodin na předchozí konfiguraci. Manuální probuzení urychlí konfigurační proces. 


XII. Mód menu a LED indikace 

Kouřový senzor Fibaro je vybaven LED indikací pro operační módy a alam. V dalším nastavení je indikace testem Z-Wave sítě nebo překročení limitu na teplotním čidlu. LED indikátor módu: 

1. Indikace alarmu (bod XIII). 

2. Přidání senzoru do sítě je signalizováno jedním zeleným bliknutím, pokud je vložena baterie. 

3. Odebrání zařízení je signalizováno jedním červeným bliknutím, pokud je vložena baterie. 

4. Softwarový update je signalizován tyrkysovým blikáním 

5. Úspěšný update softwaru je signalizován zeleným svitem LED diody 

6. Nespěšný update softwaru je signalizován červeným světem LED diody 

7. MENU úrovně jsou signalizovány svitem odlišných barev Pro přístup do MENU stiskněte a držte tlačítko B po 3 sekundy. Jakmile bude dioda zářit bíle pustit tlačítko B. LED pak začne měnit barvu podle sekvence do menu. Každá volba má svou vlastní barvu. Pohyb mezi volbami menu je signalizován krátkým pípnutím alarmu. Stiskem B-tlačítka poté zvolit volbu menu.

LED indikace vstupu do menu: 

Bílá – Vstup do menu 

Zelená – poslání stavu zařízení asociovaným zařízením 

Fialová - test dosahu Z-Wave sítě 

Žlutá – reset zařízení


XIII. Alarm a notifikace

 Fibaro kouřový senzor indikuje následující stavy zařízení: 

 • Požární alarm – tři krátké pípnutí a blikání červeně ( každých 1,5 s, vysoká priorita) 
 • Nízká úroveň baterie – jednou za 50 sekund zabliká a zapípá (normální priorita) 
 • Problém – krátké pípnutí jednou za 50 sekund (normální priorita) 
 • Teplota přesahující práh – krátké pípnutí a LED indikátor blikající modře jednou za specifikovaný interval (parametr 31 – v základu 10 s, nízká priorita) 
 • Nedostatek Z-Wave sítě – krátké pípnutí, LED indikátor bliká fialově jednou za specifikovaný čas (parametr 32 - 30 minut v základu, nízká priorita) 
 • Otevření zadní části krytu – krátké pípnutí a bílé bliknutí LED 

Kromě požáru, nízká baterie a problém alarmu, jsou ostatní notifikace vypnuté 

Pokud je víc alarmů aktivních, tak ten s vyšší prioritou má přednost 

Kouřový alarm fibaro automaticky ukončí požární alarm a pošle zprávu o alarmu do řídící jednotky 

Notifikace na otevření zadní části krytu nelze ukončit v MENU 


XIV. Testování pokrytí signálem Z-WAVE 

Detektoru kouře obsahuje vestavěnou funkci indikaci dosahu/síly signálu vysílaného z rídicí jednotky Z-Wave. 

Pro otestování dosahu:

 1. Zkontrolujte přítomnost napájení detektoru 
 2. Stisknete a držte tlačítko B na 3 sec, dokud se LED nerozsvítí bíle 
 3. Ozve se krátké pípnutí 
 4. Uvolněte tlačítko B 
 5. Počkejte, dokud LED nezačne svítit Růžove a pak krátce stisknete tlačítko B. 
 6. LED začne barevným svitem signalizovat dosah sítě Z-Wave – významy viz popis níže.
 7. Pro ukončení režimu testu s indikací dosahu signálu, krátce stisknete tlačítko B. 


Signalizované stavy pokrytí sítě Z-Wave:

LED bliká zeleně – Detektor se pokouší vytvořit přímé (bez retranslace dalším modulem) spojení s řídicí jednotkou. Jestliže se nepodaří spojit přímo s jednotkou, detektor se pokusí vytvořit spojení, přenášené přes dostupné moduly (retranslací). Hledání trasy s retranslací je indikováno žlutým blikáním LED

LED svítí zeleně – Detektor úspěšně vytvořil přímé spojení s řídicí jednotkou. 

LED bliká žlutě – detektor se pokouší vytvořit nepřímé spojení s řídicí jednotkou přes dostupné moduly (retranslací). 

LED svítí žlutě – Detektor úspěšně vytvořil spojení s řídicí jednotkou routované přes dostupné moduly. Po dvou sekundách se detektor opět pokusí vytvořit přímé spojení s řídicí jednotkou, což bude indikováno zeleným blikáním LED

LED bliká fialově – Detektor je umístěn téměř mimo dosah sítě Z-Wave. Úspěšné vytvoření spojení s řídicí jednotkou bude indikováno žlutým svitem. Je třeba posílit sít Z-Wave nebo přemístit detektor. 

LED svítí červeně - neúspěšný pokus detektoru o připojení k řídicí jednotce přímo i retranslací 


UPOZORNĚNÍ Během testu pokrytí sítí Z-Wave a upgrade firmware, detektor kouře nehlídá přítomnost kouře. Detektor obnoví normální funkce po ukončení testu nebo aktualizaci firmware. 


XV. Softwarový update

 Kouřový senzor fibaro podporuje vzdálený softwarový update. Postupujte podle následujícího návodu. 

 1. Otevřete zadní stanu krytu 
 2. Ujistěte se, zda je zařízení v přímém dosahu Z-Wave řídící jednotky 
 3. Uveďte řídící jednotku do update módu (viz manuál řídící jednotky) 
 4. Stiskněte a držte po 3 sekundy tlačítko B. Ozve se krátký zvuk a LED bude svítit bíle 
 5. Pusťte tlačítko B. 
 6. Stiskem B-tlačítka potvrďte přejděte do MENU (bílá LED) 
 7. Update bude signalizován blikáním tyrkysové LED diody. Update bude probíhat necelých 10 minut, během této doby nevyndavejte baterii. 
 8. Po dokončení updatu spusťte test dosahu Z-Wave sítě (viz bod VI), pro zjištění zda senzor správně funguje 

  


UPOZORNĚNÍ Procedura pro Update musí být provedena dvakrát v pořadí pro kompletní update zařízení 


UPOZORNĚNÍ Pokud se update přeruší nebo bude trvat více jak 10 minut, vyjměte baterii stiskněte tlačítko B na 3 sekundy, vložte znovu baterii a opakujte Update proceduru. Pokud bude dál trvat problém kontaktujte svého dealera. UPOZORNĚNÍ Řídící jednotky mohou mít jiné cesty jak aktivovat update softwaru. (viz manuál vaší řídící jednotky) UPOZORNĚNÍ Po updatu pokud test dostupnosti Z-Wave sítě nebude sí´t v dosahu podle senzoru, zkuste test spustit dvakrát. Pokud i potom selžou 2 testy, je něco špatně s kouřovým senzorem, postupujte podle záručních podmínek.UPOZORNĚNÍ Update softwaru může být spuštěn pouze uživatelem. Při updatu senzor nedetekuje požár. Jakmile je update dokončen senzor se vrátí ke svému normálnímu provozu. POZNÁMKA Update nebude spuštěn, pokud je nízká úroveň baterie. POZNÁMKA Pokud parametr 2 byl nastaven pro otevření zadního krytu senzoru, zvažte deaktivaci v průběhu updatu. 
XVI. Pokročilá konfigurace

Interval probuzení: 3 byty

Dostupné nastavení: 0, 4200 – 65535 (4200 s – 65535 s)

Tovární nastavení: 21'600s (6 h) 

Interval probuzení je konfigurován v sekundách. Při každém probuzení, senzor komunikuje s řídící jednotkou, updatuje parametry nastavení a software, pokud je to nezbytné. Kouřový senzor se probudí v určitý časový interval a vždy se pokusí komunikovat s řídící jednotkou. Po každé neúspěšné komunikaci se pokusí připojit k jednotce každých 60 sekund. Po třech neúspěšných pokusech o připojení přes Z-Wave se spustí alarm. Delší interval znamená menší frekventovanost komunikace a delší životnost baterie. Z-Wave alarm bude zrušen po prvním úspěšném připojení. Změna budícího intervalu se nevztahuje na alarm.


UPOZORNĚNÍ Nastavení 0 vypne posílání notifikaci o probuzení. Probuzení stále lze provést ručně jedním stiskem B-tlačítka nebo posláním informace o zařízení (trojitý klik B-tlačítka) 


Parametry:

1: Citlivost kouřového senzoru Fibaro

Tři úrovně nastavení, kdy 1 znamená nejvyšší úroveň citlivosti. Zvýšení hodnoty parametru sníží citlivost senzoru. Dostupné nastavení: 

1 – NEJVYŠŠÍ citlivost

2 – STŘEDNÍ citlivost 

3 – NÍZKÁ citlivost


Tovární nastavení: 2

Velikost parametru: 1 byte 
2: Status Z-Wave notifikací:
Tento parametr umožňuje aktivaci nadměrné teploty a/nebo notifikaci otevření krytu senzoru poslanou do řídící jednotky.

Dostupné nastavení: 0 – 3 

0 – všechny notifikace vypnuty

1 – notifikace otevření zadního krytu 

2 – notifikace o překročení teploty 


Tovární nastavení: 0 

velikost parametru: 1 byte 

Hodnoty parametrů mohou být kombinovány, př.: 1+2=3 -> všechny notifikace jsou zapnuté 3: Vizuální notifikace (LED dioda) 

Tento parametr aktivuje notifikace, kdy bude svítit LED dioda na vrchní straně.

 Dostupné nastavení: 0 - 7 

0 – všechny notifikace vypnuty 

1 – notifikace otevření zadního krytu 

2 – překročení naměřené hodnoty zapnuto 

4 – nedostupnost Z-Wave sítě 


Tovární nastavení: 0 

Velikost parametru: 1 byte 

Hodnoty parametrů mohou být kombinovány, př.: 1+2+4=7 -> všechny notifikace jsou zapnuté 4: Zvukové notifikace

Tento parametr určuje kdy notifikace spustí pípat alarm.

Dostupné nastavení: 0 - 7

0 – všechny notifikace vypnuty 

1 – notifikace otevření zadního krytu 

2 – překročení naměřené hodnoty zapnuto 

4 – nedostupnost Z-Wave sítě 


Tovární nastavení: 0 

Velikost parametru: 1 byte 

Hodnoty parametrů mohou být kombinovány, př.: 1+2+4=7 -> všechny notifikace jsou zapnuté 


10: Konfigurace příkazů ve třídě základních příkazů 

Tento parametr určuje, které rámce příkazů se budou posílat v 2. asociační skupině (SMOKE ALARM). Hodnoty proměnných BASIC ON a BASIC OFF rámců mohou být nastaveny v následujících parametrech

Dostupné nastavení: 0 – 2 

0 – BASIC ON & BASIC OFF zpřístupněny 

1 – BASIC ON zpřístupněn 

2 – BASIC OFF zpřístupněn 


Tovární nastavení: 0 

Velikost parametru: 1 byte 


11: Hodnota rámce BASIC ON

Rámec BASIC ON bude poslán, zda bude detekován požár. Jeho hodnoty jsou v následujících parametrech. 

Dostupné nastavení: 0 – 99, 255 

0 – vypni zařízení 

1 - 99 – nastaví zařízení na 1 – 99% 

255 – nastav poslední stav

 

Tovární nastavení:255 

Velikost parametru: 2 byty 


12: Hodnota rámce BASIC OFF 

Rámec BASIC ON bude poslán, zda bude detekován konec požáru. Jeho hodnoty jsou v následujících parametrech

Dostupné nastavení: 0 – 99, 255 

0 – vypni zařízení 

1 - 99 – nastaví zařízení na 1 – 99% 

255 – nastav poslední stav 


Tovární nastavení:255 

Velikost parametru: 2 byty 


13: Broadcast alarmu

Hodnota nastavena na 0 znamená, že alarmy jsou posílány přes broadcast mód, tedy všem zařízením v dosahu Z-Wave sítě 

Dostupné nastavení: 0 – 3 

0 – broadcast neaktivní 

1 – příkaz SMOKE ALARM je vysílán (2. a 4. asociační skupina); notifikace o otevření krytu vypnuta(3. a 5. asociační skupina) 

2– příkaz SMOKE ALARM je neaktivní (2. a 4. asociační skupina); notifikace o otevření krytu zapnuta(3. a 5. asociační skupina) 

3 – příkaz SMOKE ALARM je vysílán (2. a 4. asociační skupina); notifikace o otevření krytu vypnuta(3. a 5. asociační skupina) 


Tovární nastavení: 0 

Velikost parametru: 1 byte


Poznámka Pokud senzor má zapnutý chráněný režim, je broadcast mód automaticky vypnut 


14: Asociační skupina v Z-Wave chráněným režimu

Tento parametr definuje jak jsou příkazy posílány speciálním skupinám jako zabezpečené či nezabezpečené. Parametr ja aktivní pouze v režimu Z-Wave security. Nevztahuje se na 1. Lifetime skupinu.

Dostupné nastavení: 0 – 15 

0 – všem skupinám posílat v nechráněném režimu 

1 – 2. skupině posílat v chráněném režimu 

2 – 3. skupině posílat v chráněném režimu 

4 – 4. skupině posílat v chráněném režimu 

8 – 5. skupině posílat v chráněném režimu 


Tovární nastavení: 15 Velikost parametru: 1 byte 

Hodnoty parametrů mohou být kombinovány, př.: 1+2=3 -> v chráněném režimu se posílá pouze 2. a 3. skupině 


20. Interval hlášení o teplotách 

Nastavení časového intervalu po sobě jdoucích hlášení o teplotě. Hlásí se pouze teploty jiné od předešlé hlášené – podle nastavení hystereze (parametr 21.). Hlášení teplot může také posílat také jako výsledek dotazování. 

Dostupné nastavení: 0, 1-8640 (1 = 10 sekund)[10s – 24h] 

0 – hlášení neaktivní 1 – 8640 – [10s – 24h] 


Tovární nastavení: 1 

Velikost parametru: 2 byte 


21. Hlášení teplotní hystereze

Hlásí se pouze teploty jiné od předešlé hlášené, definováno v tomto parametru (hystereze). Hlášení teplot může také posílat také jako výsledek dotazování. 

Dostupné nastavení: 1-100 (1 = 0,1°C) 

1 – 100 – (rozděleno po 0,1)[0,1°C - 10°C] 


Tovární nastavení: 10 

Velikost parametru: 2 byte 


30: Měření teploty

Teplota bude měřena vestavěným teplotním senzorem, který posílá hlášení o nadměrných teplotách (LED diody/alarm/Z-Wave hlášení). Dostupné nastavení: 1-100 

1 – 100 – ,1°C - 10°C 


Tovární nastavení: 55 

Velikost parametru: 1 byte 


31. Interval signalizace nadměrné teploty

Interval signalizace (LED dioda/ alarm) nadměrně naměřené teploty. 

Dostupné nastavení: 0, 1-8640 (1 = 10 sekund)[10s – 24h] 

0 – hlášení neaktivní 1 – 8640 – [10s – 24h] 


Tovární nastavení: 1 

Velikost parametru: 2 byte 


32. Nedostupnost sítě Z-Wave Interval signalizace (LED dioda/ alarm) nedostupnosti sítě Z-Wave. Dostupné nastavení: 0, 1-8640 (1 = 10 sekund)[10s – 24h] 0 – hlášení neaktivní 1 – 8640 – [10s – 24h] Tovární nastavení: 180 Velikost parametru: 2 byte 


UPOZORNĚNÍ Parametr 30 – 32 jsou asociovány s parametry 2 – 4. Jejich modifikace nemusí mít žádný efekt pokud konfigurované funkce nejsou aktivovány v korespondujícím parametru


UPOZORNĚNÍ Tovární hodnoty pokročilých parametrů lze měnit pouze pokud je zařízení v síti Z-Wave XVII. Manipulace s bateriemi Detektor kouře je bateriové zařízení. Použití jiného typu než je specifikováno muže vést k poškození nebo explozi baterie. Použité a vybité baterie odevzdejte k likvidaci a recyklaci na místech zpětného odběru. XVIII. Záruka 

1. Záruka je poskytována firmou FIBAR GROUP Sp. Z o.o. (dále jen výrobce), v sídle v Poznan, ul. Lotnica1; 60-421 Poznan, zapsán v rejstříku vnitrostátního soudu v Poznani, VIII Ekonomické oddělení rejstříku vnitrostátního soudu, no. 370151, NIP 7811858097, REGION: 301595664 

2. Výrobce je zodpovědný za fyzickou závadu vybavení (výroba nebo materiál) zařízení po dobu 12 měsíců od data zakoupení. 

3. V trvání záruční doby, výrobce může odstranit jakýkoliv defekt zdarma, opravením nebo vyměněním (dle uvážení výrobce) jakékoliv defektní komponenty zařízení novými komponenty, které jsou náchylné k defektům. Pokud je oprava nemožná, výrobce zařízení vymění za nové nebo použité, které bude náchylné k jakýmkoliv defektům a jeho kondice nebude horší než originální zařízení poslané zákazníkem. 

4. Ve speciálním případě, když zařízení nemůže být vyměněno se zařízením stejného typu (zařízení už není dostupné na trhu), výrobce ho může nahradit jiným zařízením podobného typu. Takový krok bude plněn obligací výrobce. Výrobce nevrací peníze. 

5. Držitel platné záruky ji může uplatnit u garantovaného servisu. Pamatujte: před garantovaným servisem se poraďte s technickou podporou po telefonu nebo emailu. Více než 50% operací lze vyřešit vzdáleně, ušetřením peněz utracených za záruční proceduru. Pokud je vzdálená podpora nedostačující, zákazník by měl využít záruční reklamace (použitím stránky www.fibaro.com) v pořadí získat autorizaci. Pokud je záruka platná, zákazník obdrží potvrzení s unikátním RMA číslem. 

6. Reklamace může být potvrzena i po telefonu. V tomto případě bude zákazník informován konzultantem před potvrzením reklamace. Ihned po potvrzení reklamace, konzultant sdělí zákazníkovi reklamační číslo (RMA číslo). 

7. Jakmile je správně předložena reklamace, autorizovaný pracovník záručního servisu (dále AGS) by měl kontaktovat zákazníka. 

8. Defekty v objevené v záruce by měli být vyřízeny do 30 dnů od obdržení zařízení k AGS. Časový interval by měl být navýšen časem, kdy zařízení je v AGS. 

9. Poškozené zařízení by mělo být poskytnuto s vybavením a dokumenty dokazující koupi zařízení). 

10. Části vyměněné pod zárukou jsou majetkem výrobce. Záruka pro všechny vyměněné části by měla být stejná jako doba záruky originálního zařízení. Záruční doba vyměněných částí nebude prodloužena 

11. Částka na poštovné hradí zákazník. Při neoprávněném zavolání servisu, hradí zákazník servisu všechny poplatky spojené s cestou. 

12. AGS nepřijme reklamaci pouze v případě: - zařízení bylo zneužito nebo nebylo pozorované, - zařízení bylo zákazníkem podáno nekompletní, bez příslušenství nebo jmenovky, - bylo rozhodnuto, že chyba nebyla způsobena materiálem nebo výrobní chybou zařízení, - záruční dokument nemá podklady zakoupení 

13. Výrobce není odpovědný za škodu způsobenou chybou zařízení. Výrobce není odpovědný za nepřímé, vedlejší, speciální, vyplývající nebo trestné poškození, nebo jakékoliv škody včetně, kromě jiného ušlého zisku, ukládání, údajů, ušlých benefitů nárokovaných 3. stranou a škody majetku nebo zranění plynoucí z nebo souvisejících použití zařízení 

14. Záruka se nevztahuje na: 

 • mechanické poškození způsobené zákazníkem 
 • škody způsobené vnějšími příčinami (potopa, bouře, oheň, přírodní katastrofy, ...) 
 • škody způsobené poškozením softwaru, útokem počítačového viru nebo chybou v updatu zařízení¨
 • poškození plynoucí z: špatné elektrické sítě, poškození LAN sítě, špatné zapojení, které není v souladu s manuálem 
 • škody způsobené skladováním v extrémně nepříznivých podmínkách (vysoká vlhkost, vysoká teplota, příliš nízká teplota, prach. Podmínky, ve kterých zařízení může pracovat, jsou v instalačním návodu daného zařízení. 
 • škody způsobené příslušenstvím, které není doporučeno výrobcem 
 • škody způsobené instalací do elektrický sítě se špatnými pojistkami. 
 • škody způsobené zákaznickou chybou při údržbě a neodborných opravách definovaných v instalačním manuálu. 
 • škody způsobené podvrženými náhradními díly nebo příslušenstvím jenž není určeno pro daný model, neodbornou manipulací. 
 • škody způsobené vadným zařízením nebo příslušenstvím 


15. Rozsah záručních oprav nesmí obsahovat pravidelnou údržbu a inspekci, částečné čištění, úpravy, instalační kontroly, korekce nebo chyby v programování parametrů a ostatní aktivity měl by dělat zákazník. Záruka se nevztahuje na opotřebení zařízení a komponentů v instalačním návodu a technickou dokumentaci, který definuje provozní životnost. 

16. Pokud poškození není pod zárukou, výrobce si vyhrazuje právo opravit tyto škody dle svého uvážení, opravit poškozená nebo zničené části nebo pokud je nutná oprava nebo výměna 

17. Záruka nesmí vyloučit, omezovat nebo pozastavit práva zákazníka pokud jsou práva zákazníka v rozporu s kupní smlouvou. 


Poznámka Toto zařízení smí být použito se všemi certifikovanými Z-Wave zařízeními a musí být kompatibilní. Jakákoliv zařízení pracující se Z-Wave mohou být přidány do systému Fibaro.