Rádiový stmívač systému FIBARO umožňuje zapojení v obvodech s nulovým vodičem a ve starších typech kabeláže i bez nulového vodiče. Kromě funkce stmívače může být použit v aplikaci i jako vypínač, tam kde není k dispozici nulový vodič.

Typy zátěže pro funkci stmívače:

 • klasické žárovky 230 V
 • halogenové žárovky 230 V
 • halogenové žárovky 12V (se stmívatelnými předřadníky - spínanými zdroji) 
 • stmívatelné LED 
 • při použití bypassu FGB-001 je možno připojit libovolnou zátěž do 500W 

Typy  zátěže pro použití jako vypínač:

 • kompaktní zářivky
 • LED žárovky
 • zářivky s indukčními elektronickými předřadníky
 • při použití baypassu FGB-001 je možno připojit libovolnou zátěž do 500W 

* V případě připojení jiné než odporové zátěže by neměl být překročen odběr 1,5 A

Parametry

Napájení 230 V ±10% 50 Hz
Ovládaná zátěž 25-500W (pro odporovou zátěž)
Výkon vysílače 1mW
V souladu s normami LVD 2006/95/E

EMC 2004/108/EC

R&TTE 199/5/WE
Proudová ochrana 2,5A
Max. teplota elektroniky 105 °C
Rozsah pracovních teplot 10 - 40 °C
Instalace do krabic o průměru Ø ≥ 50mm
Komunikační protokol Z-Wave
Komunikační frekvence 868,4 MHz EU;

908,4 MHz US;

921,4 MHz ANZ;

869,2 MHz RU;
Dosah až 50 m v otevřeném terénu

až 30 m v interiéru (v závislosti na použitých stavebních materiálech)
Rozměry (D x Š x V) 42 x 37 x 17 mm
Vlastní odměr modulu <0,8W

Technické informace + upozornění

 • Modul lze připojit k Z-Wave řídicí jednotce FIBARO HC2 nebo řídicí jednotce jiných výrobců.
 • Výstupním prvkem modulu je triak
 • Elektronika zajišťuje pozvolný náběh zátěže (Soft start)
 • Možnost použití ve schodišťovém zapojení 
 • Paměť naposledy nastavené úrovně jasu 
 • Modul je možno ovládat lokálně připojenými spínači buď mžikovými (mikrospínače) nebo dvoupolohovými (klapky)


NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

Všechny činnosti spojené s instalací modulu mohou být prováděny pouze osobami s příslušnou kvalifikací a v souladu s platnými předpisy

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Síťové napětí je na svorkách modulu, i když je vypnut výstupním obvod modulu. Jakékoliv zásahy do zapojení provádějte pouze při modulu odpojeném od napájení – odpojením příslušného jističe.

UPOZORNĚNÍ
! Při použití zátěže neodpovídající specifikaci uvedené v sekci „Parametry“, může dojít
k poškození zátěže i stmívače. Stmívač vyžaduje pro řádnou funkci minimální zátěž cca 25 VA (nebo případně použití modulu baypass FGB-001 0,5VA ), Nepřipojujte napájení bez připojené zátěže. Při zapojování dodržujte způsob zapojení uvedený v tomto návodu. Špatné zapojení může vést k ohrožení života, úrazu nebo poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Nepřipojujte ke stmívači zátěž o větším výkonu, než je uvedeno v sekci „Parametry“.

1. Obecné informace o systému FIBARO

Systém automatizace domácnosti/budov FIBARO je bezdrátový systém využívající technologii rádiové sítě Z-Wave, jejíž použití poskytuje velké množství výhod v porovnání s podobnými systémy.

Výhodou systému Fibaro je, že vypínače, stmívače a další moduly slouží nejen jako vysílače a přijímače ale i retranslátory rádiového signálu, takže každý použitý prvek zvyšuje kvalitu pokrytí tím, že může přeposílat
signály z prvků které jsou vzdáleny nebo v místech se silným tlumením rádiového pole. 

Systém FIBARO používá obousměrnou, potvrzovanou rádiovou komunikaci a automatické vytváření optimální přenosové trasy. Síť rovněž kontroluje spojení s jednotlivými prvky, takže spolehlivost přenosu u rádiového systému FIBARO je srovnatelná se systémy využívajícími drátovou komunikační sběnici.

Systém FIBARO pracuje v bezplatném rádiovém pásmu vyhrazeném pro přenos dat. Každá rádiová síť systému FIBARO má své vlastní jedinečné identifikační číslo (home ID), díky čemuž může vedle sebe pracovat více systémů v jedné budově bez vzájemného rušení.

Ačkoliv je použitá technologie Z-Wave relativně nová, díky její jednoduchosti, spolehlivosti a rostoucímu rozšíření se stala standardem – mezinárodně normalizovanou technologií, obdobou rozšířenému standardu Wi-Fi. Kompatibilita zařízení garantovaná normou umožňuje velkému množství firem vyrábět širokou škálu praktických prvků, snímačů, čidel a dalších doplňků. Tato otevřenost zajišťuje rozvoj systému a velký výběr periferií pro všechny aplikace. 

Systém FIBARO vytváří a využívá dynamickou strukturu své rádiové sítě. Po zapnutí je vždy automaticky aktualizována pozice jednotlivých prvků, a v reálném čase je v mřížové topologii ověřena a sestavena optimální komunikace se všemi prvky.

Zápustný univerzální stmívač FIBARO umožňuje ovládat jeden výkonový okruh zátěže. Stmívačem je možno stmívat, zhasínat a vypínat připojená svítidla a to buď dálkově, nebo místně, spínači připojenými k modulu stmívače. Stmívač automaticky identifikuje typ připojené zátěže a je vybaven ochranou proti přetížení. Pracuje bezhlučně a je vybaven funkcí „měkkého“ startu, která umožňuje příjemné pozvolné svítidel. V případě použití žárovek a starších typů předřadníků je možné že zátěž půjde pouze zapínat a vypínat, bez možnosti stmívání.

2. Montáž stmívačeNebezpečí úrazu elektrickým proudem. 1. Před instalací zkontrolujte, je-li odpojen přívod elektrického proudu. 
 2. Připojte stmívač Fibaro podle schématu viz obr. 1 a 2
 3. Vložte stmívač do instalační krabice pod vypínač
 4. Umístěte anténu modulu dle doporučení z tohoto manuálu 

Obr. 1 Schéma připojení stmívače - dvouvodičové zapojení

Ovládání jedním spínačem Ovládání dvojitým spínačem


Obr. 2 Schéma připojení stmívače - třívodičové zapojení

Ovládání jedním spínačem Ovládání dvojitým spínačem
 


Obr. 3 Schéma připojení stmívače - s modulem ByPass


VYSVĚTLIVKY K ZAPOJENÍ

DIMMER - stmívač

N – nulový vodič
L – fázový vodič
O - výstupní svorka stmívače pro připojení napájení zátěže
Sx - připojovací svorka napájení ovládacích kontaktů S1,S2
S2 – připojovací svorka ovládacího kontaktu č. 2
S1 – připojovací svorka ovládacího kontaktu č.1 (umožňuje nastavit modul do učícího režimu (připojení/odpojení od sítě ZWave)
B- systémové tlačítko (umožňuje přidat/odebrat modul do/od sítě ZWave, stejně jako tlačítko na vstupu S1)Délka vodičů použitých pro připojení ovládacích spínačů k stmívači by neměla překročit 20m Pro napájení kontaktů je mož použít také napětí fáze ze svorky L. Pro napájení ovládacích kontaktů je možno použít i napájení z jiné fáze.


DOPORUČENÍ PRO UMÍSTĚNÍ ANTÉNYUmístěte anténu co nejdále od kovových částí jak je to možné (od vodičů, rámečků, úchytů…) pro omezení rušení a zmenšení útlumu vyzařovaného signálu.

Velké kovové předměty v blízkosti modulu (např kovové instalační krabice, rámy dveří apod), mohou být příčinou zhoršeného příjmu!

Nezkracujte anténu- její délka je optimalizována pro vlnovou délku používanou rádiovou sítí Z-Wave kterou modul komunikuje.

Tlačítko B se nachází na desce tištěného spoje pod otvorem v horní části stmívače. Pro
stisknutí použijte šroubovák nebo podobný tuhý předmět.
 


Kontakt připojený na vstup S1 je primární ovládací prvek pro ovládání výstupu stmívače a pro aktivaci ražimu učení (Include/Exclude).
Kontakt připojený na vstup S2 je sekundární ovládací prvek, a bez nastavení dalších parametrů nebude mít vliv na chování stmívače.

Použité pojmy:

Přihlášení do sítě (INCLUSION) – poslání identifikační zprávy "Node Info" do řídicí jednotky HC 2, která si prvek papamatuje

Odhlášení ze sítě (Removing) – odstranění záznamu o prvku ze seznamu autorizovaných zařízení dané Z-Wawe sítě.

Navázání na další prvek (ASSOCIATION) – pro přímé ovládání dalšího prvku Z-Wawe sítě, bez komunikace přes řídicí jednotku.

Víceknálové navázání (MultiChannelAssociation) - pro přímé ovládání několika dalších prvků Z-Wawe sítě.


3. Oživení / konfigurace stmívače

1. Instalace stmívače

KROK 1
Připojte modul podle některého schématu na Obr. 1 nebo 2. Zapněte síťové napájecí napětí 230V.(Přihlášení/Odhlášení do sítě Z-Wave [Inclusion/ Exclusion]).

KROK 2
Umístěte modul stmívače tak, aby byl v rádiovém dosahu jednotkyHC 2 (popřípadě jiného typu řídicí jednotky), protože pro připojení k síti Z-Wave je vyžadována přímá komunikace s řídicí jednotkou (bez retranslace).

KROK 3
Ověřte/zjistěte který vypínač/tlačítko spíná vstup S1 na modulu. (viz POZNÁMKA pro dvoupolové spínače).

KROK 4
V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání/odebrání modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2 nebo film na YouTube.

KROK 5
Modul k síti Z-Wave přidáte
a) buď RYCHLÝM trojím stisknutím tlačítka označeného písmenem B. Tlačítko je přístupné otvorem v krytu modulu.
b) nebo RYCHLÝM trojím stiskem ovládacího spínače připojeného na vstup S1. Je-li na S1 připojen dvoupolohový
spínač, 3x jej zapněte a vypněte.UPOZORNĚNÍ
Modul Fibaro ukončuje režim učení po jednom stisku kontaktu na vstupu S1. To znamená, že čtyři stisknutí kontaktu na vstupu S1 nepřipojí modul k síti Z-Wave. Totéž platí pro čtyři stisky tlačítka B.

UPOZORNĚNÍ
Modul Fibaro výchozím nastavení předpokládá ovládání vstupů S1,S2 pomocí mžikových kontaktů (mikrospínačů). Připojujete-li k modulu dvoupolohové spínače (klasické vypínače), zajistěte, že jsou ponechány v poloze rozpojeno/otevřeno, protože jinak by blokovaly připojení modulu do sítě.

Při instalaci modulu jsou –li použity dvoustavové/kolébkové kontakty na vstupu S1, doporučujeme použít připojení pomocí stisků systémového mikrospínače B

KROK 6
Řádné dokončení postupu připojení stmívače k síti Z-Wave se potrvrdí zobrazením ikony stmívače v uživatelském rozhraní řídicí jednotky HC2 r).


2. Resetování stmívače (odpojení od sítě Z-Wave)

Modul spínače Fibaro je možno resetovat/odhlásit dvěma způsoby.

 1. Způsob – odpojení ze sítě Z-Wave odhlášením přes řídicí jednotku. Moduly je možno odhlásit od sítě Z-Wave příkazem z řídicí jednotky která podporuje funkce dálkového odpojení/připojení modulů (např HC2). Viz manuál příslušné jednotky. Jednotka nemusí být součástí sítě, ve které se nachází odpojované zařízení.
 2. Způsob - odpojení ze sítě Z-Wave pomocí tlačítka B. Odpojte modul od napájení, opět jej připojte a po cca 1-2 sekundách po připojení napájení stiskněte a držte tlačítko B po dobu cca 3 sekund.

3. Ovládání spínacího modulu kontakty připojenými k lokálním vstupům na modulu.

Ovládání mžikovým spínačem/tlačítkem (po uvolnění stisku se vrací do stavu rozpojeno).
Zapnutí/vypnutí světla – krátce stiskněte tlačítko na příslušném vstupu č.1. Stmívač se vždy zapne na naposledy navolenou intenzitu jasu. Zvýšení/snížení intenzity světla: podržte kontakt na vstupu č.1.UPOZORNĚNÍ
Při držení kontaktu stmívač vždy dojede do krajní hodnoty jasu 1% nebo 100%

UPOZORNĚNÍ
Po dobu držení jednoho kontaktu pro změnu jasu druhý vstup nereaguje.
 

- Pro zapnutí jasu na 100%: rychle dvakrát klikněte na spínač vstupu č.1. Stmívač zvýší jas na hodnotu 100%, předchozí z apamatovaná hodnota jasu bude přemazána.

Ovládání spínacím kontaktem (dvoustavový/kolébkový spínač, je trvale buď v poloze sepnuto, nebo v poloze rozepnuto).

- Zapnutí/vypnutí světla – přepněte kontakt na vstupu č.1 do opačné pozice. Stmívač se vždy zapne na naposledy navolenou intenzitu jasu.

- Pro zapnutí jasu na 100%: rychle přepněte spínač vstupu č.1. (tj.dvakrát kliknout nahoru a dvakrát dolů) Stmívač zvýši jas na hodnotu 100%.UPOZORNĚNÍ
Spínači připojenému na vstup č. 2 může být naprogramováno ovládání dalších funkcí/modulů.

4. Ovládání stmíače povelem z řídicí jednotky: Vše
z ap/Vše vyp (ALL ON / ALL OFF)

Modul stmívače lze ovládat povely Vše zap/Vše vyp (ALL ON / ALL OFF) posílaných z řídicí jednotky. Povely Vše zap/Vše vyp jsou obvykle nastaveny a aktivovány z ručního dálkového ovladače s protokolem Z-Wave.

Ve výchozím nastavení modul spínače akceptuje oba povely ALL ON i ALL OFF. Toto nastavení lze změnit zadáním příslušné hodnoty do konfiguračního registru č. 1 (viz sekce konfigurace).

5. Ovládání stmívače z řídicí jednotky (HC2)

Po nainstalování a připojení stmívače k síti Z-Wave možno modul ovládat a nastavit v WWW rozhraní jednotky HC2 pod následující ikonou:

Obr. 4 Ikona stmívače v UI řídicí jednotky HC2

Plynulé stmívání/zvyšování jasu se ovládá pomocí posuvníku. Zobrazuje se i aktuální stav jasu svítidla. Pro úplné zapnutí/vypnutí jsou k dispozici ikony ON a OFF.

4. Vazby mezi moduly (asociace)

Vytvoření přímé vazby mezi Z-Wave moduly- asociace, umožňuje stmívačem přímo (bez účasti řídicí jednotky) ovládat další moduly přihlášené v síti Z-Wave – např. další spínače, stmívače žaluziové moduly atp. Světelné scény mohou být ovládány pouze pomocí řídící jednotky (HC2 či jiné).POZNÁMKA
Vytvoření přímé vazby mezi moduly- asociace, umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez účasti řídicí jednotky.

Stmívač podporuje asociaci dalších prvků do tří skupin (groups).

 1. skupina je přiřazena vstupu (spínači) na vstupu S1.
 2. skupina je přiřazena vstupu (spínači) S2.
 3. skupina signalizuje stav zařízení. Této skupině může být přiřazeno pouze jedno zařízení (obvykle HC2).

Modul stmívače umožňuje ovládat každou skupinou až 5 normálních zařízení a 5 vícekanálových (MultiChannel) zařízení, z čehož jedno pole zařízení je vždy zarezervováno pro řídicí jednotku. Doporučuje se nepoužívat více než 10 zařízení, protože čas který modul potřebuje pro rozvysílání povelů všem navázaným modulům může být velmi dlouhý.

Pro vytvoření vazby/asociace pomocí řídicí jednotky HC2 vstupte do nastavování prametrů modulu (device options) kliknutím na ikonu montážního klíče:

Vyberte záložku parametry zařízení (device options). Poté vyberte, ke které skupině a která zařízení budou asociována/přiřazena. Rozeslání informací o vazbách ve skupinách do jednotlivých zařízení může trvat i několik minut.UPOZORNĚNÍ
Když modul spínače posílá řídicí povely a v průběhu tohoto posílání je vydán nový příkaz (stisknutí klávesy), pak právě probíhající posílání je přerušeno a začnou se posílat nové příkazy z posledního požadavku.

Stmíbvač FGD-211 podporuje ovládání vícekanálových zařízení. Vícekanálová zařízení jsou zařízení, která v jednom fyzickém zařízení obsahují jeden nebo dva či více nezávislé výstupní obvody.

5. Konfigurace

Stmívač umožňuje jednoduše nastavit následující jednotlivé paramtery.

Pro konfiguraci stmívače pomocí řídicí jednotky HC2, vstupte do nastavování prametrů modulu (device options) kliknutím na ikonu montážního klíče ”

Parametr č. 1 - Aktivovat/deaktivovat funkci Vše Zap/Vše Vyp (ALL ON / ALL OFF).
Výchozí nastavená hodnota: 255
Možné hodnoty parametru: 255, 0, 1, 2
255 - Vše Zap i Vše Vyp aktivní (ALL ON active, ALL OFF active)
0 - Vše Zap neaktivní, Vše Vyp neaktivní
1 - Vše Zap neaktivní, Vše Vyp aktivní
2 - Vše Zap aktivní, Vše Vyp neaktivní


Parameter č. 6 – Posílání ovládacích povelů modulům přiřazeným do 1. skupiny/group, (přiřazené vstupu č.1).

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 – povely jsou poslány, když je výstup modulu zapnut a vypnut
1 - povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupnu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se aktivují na naposledy použitou hodnotu (např. 50% jas).
2 - povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupnu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se zapnou na 100 % jasu.UPOZORNĚNÍ
Pro řádnou funkci této volby musí být nastaven parametr 15 na hodnotu 1. Tento parametr povoluje funkčnost detekce dvojkliku na vstupu používanou pro ovládání modulů stmívačů a žaluzií.

Parametr č. 7 – Ověření stavu asociovaných zařízení před vysláním povelu aktivovaného klávesou č. 2.
Protože vstup č. 2 není reprezentantem žádného fyzického zařízení, kromě zařízení, která jsou k němu asociována v
seznamu jeho skupiny. Tato funkce se používá, aby při stisku tlačítka na vstupu č. 2 vždy došlo k správné reakci asociovaných zařízení. Stmívač obvolá asociovaná zařízení a podle jejich aktuálního stavu vyšle příslušný správný typ povelu. (tj. nepokouší se vypnout vypnutá a zapnout zapnutá zařízení. Výchozí nastavená hodnota: 1

Možné hodnoty parametru:

0 – dotazovací povel (frame Get) není před vysláním ovládacího povelu vysílán a stav návazných zařízení není ověřován.
1 - dotazovací povel (frame Get) je vyslán před vysláním ovládacího povelu. Tj je kontrolován stav ovládaných zařízení.

Stav asociovaného zařízení nelze zjistit , jestliže je zvolen typ zařízení žaluziový modul (Parametr 14, hodnota 2).
Má-li být stav asociovaného zařízení ověřen před vysláním povelu, pak parametr 19 musí mít hodnotu 2.


Parametr č. 8 – velikost kroku při automatické regulaci jasu.
Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru: [ 1-99 ]


Parametr č. 9 – Doba přechodu mezi mezními hodnotami jasu při ručním ovládání.
Výchozí nastavená hodnota: 5
Možné hodnoty parametru: 1-255 (odpovídá rozsahu 10ms – 2,5s)


Parametr č. 10 - Doba přehodu mezi mezními hodnotami jasu při automatickém ovládání.
Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru: 0-255 (odpovídá rozsahu 0s – 2,5s)

0 – při tomto nastavení je plynulá zeměna jasu vypnuta. Používá se při ovládání spojitě NEOVLADATELNÝCH induktivních a kapacitních zátěží (zářivek, motorů apod.).


Parametr č. 11 – Krok v procentech při ručním ovládání.
Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru: 1-99


Parametr č. 12 – Maximální dovolená úroveň jasu na výstupu stmívače.
Výchozí nastavená hodnota: 99
Možné hodnoty parametru: 2-99


Parametr č. 13 - Minimální dovolená úroveň jasu na výstupu stmívače.
Výchozí nastavená hodnota: 2
Možné hodnoty parametru: 1-98
UPOZORNĚNÍ: Maximální úroveň nemůže být nižší než
minimální úroveň.

___ technický (možný) rozsah stmívaní
....... rozsah stmívání prezentovaný (dostupný) uživateli


Parametr č. 12 a 13 (max a min úroveň jasu) se doporučuje nastavit dle typu použitého zdroje světla:

 • Motory [min 60%, max 99%]
 • CFL, lineární zářivky, LED [min 98%, max 99% ]

Parametr č. 14 - Nastavení typu použitých kontkatů na vstupu (mžikový nebo dvoustavový).
Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
– mžikový spínač (mikrospínač)
– přepínací kontkat (dvoupolohový)
2 – roletový spínač (dvě klapky – Dolů a Nahoru)


Parametr č. 15 – Povolení použití dvojkliku (zapíná jas na 100%).
Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru:
0 – Dvojklik zakázán
1 - Dvojklik povolen


Parametr č. 16 - Uložení stavu stmívače při výpadu napájení a jeho obnovení po opětovném připojené napájení. Stmívač se vrátí do stavu při výpadku napájení.
Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru:
– Stmívač nenaběhne do stavu při výpadku ale do stavu Vypnuto
1 - Stmívač si zapamatuje stav a naběhne do stavu při výpadku


Parametr č. 17 – Funkce schodišťového vypínače. Umožňuje zdvojení spínače na vstupu č. 1. Stmívač může být ovládán dvěma přepínači nebo neomezeným počtem mžikových spínačů.
Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru: 0-1
0 – Funkce schodišťového vypínače VYPNUTA
1 – Funkce schodišťového vypínače ZAPNUTA


Parametr č. 18 – Funkce synchronizace úrovně jasu se zařízeními asociovanými ve skupině. Stmívač předává informace o svém jasu zařízením asociovaným ve skupině.
Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru: 0-1
0 – Funkce VYPNUTA
– Funkce ZAPNUTA


Parametr č. 19 – ovládání výstupu dvoustavovým kontaktem na vstupu.
Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 - [Zap / Vyp] stav výstupu se změní při každé změně na vstupu.
- Stav výstupu kopíruje stav vstupu: Výstup zapnut při sepnutém vstupu a výstup vypnut při rozepnutém vstupu


Parametr č. 30 Reakce na příjem poplachové zprávy libovolného typu ( obecný, zaplavení, CO, CO2,,teplota)
Výchozí nastavená hodnota: ALARM Blikání (FLASHING)
Možné hodnoty parametru:
0 - DEAKTIVOVÁNO – modul nereaguje na poplachové zprávy (alarm data frames) posílané v síti ZWave
1 - ALARM STMÍVAČ Zap (ON) – modul sepne výstup při příjmu poplachové zprávy
2 - ALARM STMÍVAČ Vyp (OFF) - modul rozepne výstup při příjmu poplachové zprávy
3 - ALARM Blikání (FLASHING) - modul začne při příjmu poplachové zprávy periodicky spínat/rozepínat výstup po nastavenou dobu (10min).


Parametr č. 39 – Trvání poplachu ALARM Blikání (FLASHING)
Výchozí nastavená hodnota: 600
Možné hodnoty parametru: [ 1-65535 ] s


Parametr č. 40 – Aktualizace úrovně jasu neaktivovaná s pínačem na vstupu.
Možné hodnoty parametru: 1 - 99
Hodnota parametru se mění v závislosti na úrovně jasu.


Parametr č. 41 – Funkce aktivace scén
Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
– funkce scén vypnuta
1 - funkce scén zapnuta

Stmívač umí posílat povely kompatibilní s třídou povelů pro ovládání scén „Command class scene activation“. Tyto povely se posílají zařízením asociovaným v skupině č. 3 

Řídicí jednotky jako je HC umí tyto povely přijímat, a na základě těchto povelů aktivovat scény, jejichž ID je neseno v povelu. Uživatel tak může rozšířit funkcionalitu tlačítek připojených na vstupy S1 a S2 díky možnosti rozlišení způsobu spínání. Např. dvojklik aktivuje scénu „Noční režim“, trojklik aktivuje scénu v stávání.

Označení scén (scene ID) , které jsou přiřazeny vstupům.
Přepnutí z Vyp na Zap - scéna ID10
Přepnutí ze Zap na Vyp - scéna ID11

Držení tlačítka na vstupu IN - scéna ID12
Uvolnění tlačítka na vstupu IN - scéna ID13
Dvojklik na tlačítko na vstupu IN - scéna ID14
Trojklik na tlačítko na vstupu IN - scéna ID15

Mžikový spínač (parametr 14 má hodnotu 0):

Vstup S1:

Držení - ID 12 (nefunguje u roletového typu spínače)
Uvolnění - ID 13
Dvojklik - ID 14 (závisí na nastavení parametru 15, jestliže má hodnotou 1 povolen dvojklik)
Trojklik - ID 15
Jednoduché kliknutí - ID 16

Vstup S2:

Držení - ID 22 (nefunguje u roletového typu spínače)
Uvolnění - ID 23
Dvojklik - ID 24 (závisí na nastavení parametru 15, jestliže má hodnotou 1 povolen dvojklik, nefunguje u roletového typu spínače)
Trojklik - ID 25
Jednoduché kliknutí - ID 26

Přepínač (dvoustavový spínač), (parametr 14 má hodnotu 1):

Vstup S1:
Je-li parametr 19 nastaven na 0 (výchozí nastavení) posílá se:
Jednoduché kliknutí - ID 16
J e-li parametr 19 nastaven na 1, posílá se:
- změna z vypnto na zapnuto - ID 10
- změna ze zapnuto na vypnto - ID 11
Držení - ID 12
Uvolnění - ID 13
Dvojklik - ID 14 (závisí na nastavení parametru 15, jestliže
má hodnotou 1 povolen dvojklik)
Trojklik - ID 15

Vstup S2:
Je-li parametr 19 nastaven na 0 (výchozí nastavení) posílá se:
J ednoduché kliknutí - ID 26
Je-li parametr 19 nastaven na 1, posílá se:
- změna z vypnuto na zapnuto - ID 20
- změna ze zapnuto na vypnuto - ID 21
Držení - ID 22
Uvolnění - ID 23
Dvojklik - ID 24 (závisí na nastavení parametru 15, jestliže
má hodnotou 1 povolen dvojklik)
Trojklik - ID 25

Roletový typ spínače (parametr 14 má hodnotu 2):

Vstup S1: Zapnutí světla
změna z vypnto na zapnuto - ID 10 (Jednoduché kliknutí není k dispozici)
Dvojklik - ID 14 (závisí na nastavení parametru 15, jestliže má hodnotou 1 povolen dvojklik)
Trojklik - ID 15
Zvyšování jasu - ID 17
Uvolnění tlačítka - ID 13

Vstup S2: Vypnutí světla
změna ze zapnuto na vypnto - ID 11
Trojklik - ID 25
Snižování jasu - ID 18
Uvolnění tlačítka - ID 13


POKROČILÉ NASTAVENÍ

Parametr č. 20 - Funkce umožňující změnu délky řídicího impulsu.
Výchozí nastavená hodnota: 110 pro 50Hz a 101 pro 60Hz (US, BR,BR2)

Možné hodnoty parametru: 100 - 170

Funkce umožňuje zmenšení minimální dosažitelné úrovně jasu,
prodloužením řídicího impulsu. Díky snížení minimální úrovně
jasu je možno zcela stmívat LED svítidla.
UPOZORNĚNÍ: Ne všechny LED svítidla jsou stmívatelná!
UPOZORNĚNÍ
Nevhodné nastavení může způsobit špatnou funkci stmívače.
 

6. Další funkce

Použití poplachových zpráv (alarm data frames)

Moduly systému Fibaro umožňují uživateli nastavit, jak mají moduly reagovat na poplachové situace signalizované v síti Z-Wave. Reakce na zprávy (data-frames) ALARM_REPORT a SENSOR_ALARM_REPORT.
Modul stmívače Fibaro umožňuje zpracovat následující typy poplachů:

 • Všeobecný poplach - GENERAL PURPOSE ALARM
 • Požární poplach - ALARM CO2, ALARM CO, ALARM SMOKE
 • Poplach zaplavení - ALARM WATER
 • Teplotní poplach - ALARM HEAT

Poplachové zprávy jsou posílány z modulů, které mají funkci snímačů (detektory pohybu, zaplavení, kouře…). 

Stmívač může reagovat na zprávy způsoben nastaveným dle odstavce 5.
0 - DEAKTIVOVÁNO – modul nereaguje na poplachové zprávy
(alarm data frames) posílané v síti ZWave
1 - ALARM STMÍVAČ Zap (ON) – modul sepne výstup při přijmu
poplachové zprávy
2 - ALARM STMÍVAČ Vyp (OFF) - modul rozepne výstup při
přijmu poplachové zprávy
3 - ALARM Blikání (FLASHING) - modul začne při přijmu
poplachové zprávy periodicky spínat/rozepínat výstup po
nastavenou dobu (10min).

7. Ovládání modulu spínače

Modul stmívače v systému Fibaro může být být ovládán z následujících zařízení:

 • Libovolná řídicí jednotka kompatibilní s Z-Wave. (např. HC2)
 • Mobilní telefony s příslušnou Fibaro aplikací ( iPhone…)
 • Tablety (iPad, Android)
 • Z WWW prohlížeče z PC
 • Kontakty připojenými na binární vstupy S1 a S2
 • Systémové tlačítko (B) na modulu

8. Odstraňování problémů

Modul nereaguje na zprávy z ovládacího zařízení Z-Wave:

 • Zkontrolujte, že modul není umístěn za hranicí rádiového dosahu, popřípadě ověřtě jestli není rádiová trasa blokována velkými vodivými předměty – železobetonové konstrukce, akvária, pokovená skla, rozvodné skříně ….
 • Zkontrolujte, jestli zařízení není v programovacím režimu.
 • Zkuste zopakovat proces připojení k síti Z-Wave.

9. Záruka

Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců.POZNÁMKA
Toto zařízení může spolupracovat se zařízeními certifikovanými dle standardu Z-Wave, a mělo by být kompatibilní i s certifikovanými zařízeními vyráběnými jinými výrobci. Každé zařízení certifikované dle standardu Z-Wave může být začleněno do systému Fibaro.