Dvojitý reléový spínač Fibaro s rádiovou komunikací Z-Wave je určen pro instalaci do instalační krabice pod vypínač nebo kamkoliv kde je zapotřebí spínat dvě nezávislé zátěže (každá max. 1.5kW). Díky vstupům je možno ovládat zátěž lokálními spínači popřípadě informaci o stisku tlačítek přenést rádiem do libovolného navazujícího systému, nebo spínače dálkově ovládat ze systému Fibaro.

Parametry

Napájení 230 V stř ±10% 50 Hz
24-60V ss ±10%
Spínaný proud (stř.) pro každý výstup 8A / 230V 50/60Hz
Spínaný proud (ss) pro každý výstup 8A / 30V
Spínaný výkon (odporová zátěž při 230V stř.) 2 x 1.5 kW
V souladu s normami EN 55015
EN 60669-2-1
Max. teplota elektroniky 105 °C
Rozsah pracovních teplot 10 - 40 °C
Instalace do krabic o průměru Ø ≥ 50mm
Výkon vysílače 1mW
Komunikační protokol Z-Wave
Komunikační frekvence 868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;
Dosah až 50 m v otevřeném terénu
až 30 m v interiéru (v závislosti na použitých stavebních materiálech)
Rozměry (D x Š x V) 42 x 37 x 17 mm
Vlastní odměr modulu <0,8W

* V případě použití jiného, než odporového typu zátěže, je třeba zohlednit účiník (cos φ) a pro indukční a kapacitní typy zátěží příslušným způsobem omezit velikost zátěže, popřípadě provést jiná opatření (použít stykač, změnit hodnotu účiníku...)..

Technické informace + upozornění

 • Modul lze připojit k Z-Wave řídicí jednotce FIBARO a jiných výrobců.
 • Výstupním prvkem modulu je galvanicky izolovaný spínací kontakt.
 • Modul je možno ovládat lokálně připojenými spínači buď mžikovými (mikrospínače) nebo dvoupolohovými (klapky)

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Všechny činnosti spojené s instalací modulu mohou být prováděny pouze osobami s příslušnou kvalifikací a v souladu s platnými předpisy.

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Síťové napětí je na svorkách modulu, i když je vypnut výstupním obvod modulu. Jakékoliv zásahy do zapojení provádějte pouze při modulu odpojeném od napájení – odpojením příslušného jističe.

DOPORUČENÍ
Nepřipojujte k modulu zátěže překračující dovolené hodnoty.
 •  Modul připojujte pouze podle schémat uvedených v tomto manuálu. Nesprávné zapojení může být vést k úrazu nebo smrti.

1. Obecné informace o systému FIBARO

Systém automatizace domácnosti/budov FIBARO je bezdrátový systém využívající technologii rádiové sítě Z-Wave, jejíž použití poskytuje velké množství výhod v porovnání s podobnými systémy. Výhodou systému Fibaro je, že vypínače, stmívače a další moduly slouží nejen jako vysílače a přijímače, ale i retranslátory rádiového signálu, takže každý použitý prvek zvyšuje kvalitu pokrytí tím, že může přeposílat signály z prvků které jsou vzdáleny nebo v místech se silným tlumením rádiového pole. 

Systém FIBARO používá obousměrnou, potvrzovanou rádiovou komunikaci a automatické vytváření optimální přenosové trasy. Síť rovněž kontroluje spojení s jednotlivými prvky, takže spolehlivost přenosu u rádiového systému FIBARO je srovnatelná se systémy využívajícími drátovou komunikační sběrnici. 

Systém FIBARO pracuje v bezplatném rádiovém pásmu vyhrazeném pro přenos dat. Každá rádiová síť systému FIBARO má své vlastní jedinečné identifikační číslo (home ID), díky čemuž může vedle sebe pracovat více systémů v jedné budově bez vzájemného rušení.

Ačkoliv je použitá technologie Z-Wave relativně nová, díky její jednoduchosti, spolehlivosti a rostoucímu rozšíření se stala standardem – mezinárodně normalizovanou technologií, obdobou rozšířenému standardu Wi-Fi. Kompatibilita zařízení garantovaná normou umožňuje velkému množství firem vyrábět širokou škálu praktických prvků, snímačů, čidel a dalších doplňků. Tato otevřenost zajišťuje rozvoj systému a velký výběr periferií pro všechny aplikace.

Systém FIBARO vytváří a využívá dynamickou strukturu své rádiové sítě. Po zapnutí je vždy automaticky aktualizována pozice jednotlivých prvků, a v reálném čase je v mřížové topologii ověřena a sestavena optimální komunikace se všemi prvky.

Dvojitý reléový spínací modul FGS - 221 s binárními vstupy určený pro zástavbu slouží pro zapínání/vypínání napájení dvou připojených spotřebičů dálkově rádiovými signály a lokálně spínači připojenými přímo na modul. Tím je dosažena jednoduchost instalace a oživení, při současném zachování komfortu obsluhy a úspor díky možnosti automatizace a dálkového ovládání.

2. Instalace spínače (switch)


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Na vstupních svorkách S1, S2 je síťové napětí!


 1. Před instalací zkontrolujte, je-li odpojen přívod elektrického proudu. 
 2. Připojte modul dvojitého spínače Fibaro podle schématu
 3. Vložte modul spínače do instalační krabice pod vypínač
 4. Umístěte anténu modulu dle doporučení z tohoto manuálu

Zapojení pro ovládání jedné zátěže na stejné fázi


Zapojení pro ovládání jedné zátěže - s napájením zátěže z jiné fáze nebo zdroje (např. ss napětím) = alternative power supply.


Zapojení pro ovládání dvou zátěží na stejné fázi


Zapojení pro ovládání dvou zátěží
- napájením zátěží z jiné fáze nebo zdroje (např. ss napětím) = alternative power supplyObr. 1 Zapojovací schémata modulu dvojitého spínače


POPISY VE SCHÉMATECH:

SWITCH – spínač

L – svorka pro fázový vodič
– svorka pro připojení napájení zátěže
N – svorka pro nulový vodič
– svorka pro fázový vodič
I – svorka pro připojení napájení zátěže
O1 a O2 – výstupní svorky (spínané) pro připojení zátěže
S2 – svorka pro ovládací kontakt č. 2
S1 – svorka pro ovládací kontakt č. 1 (volitelně použitelná pro uvedení modulu do režimu připojení/odpojení k síti Z-Wave
B- systémové tlačítko (pro uvedení modulu do režimu připojení/odpojení k síti Z-Wave)


DOPORUČENÍ PRO UMÍSTĚNÍ ANTÉNY


Umístěte anténu co nejdále od kovových částí jak je to možné (od vodičů, rámečků, úchytů…) pro omezení rušení a zmenšení útlumu vyzařovaného signálu.

Velké kovové předměty v blízkosti modulu (např kovové instalační krabice, rámy dveří apod), mohou být příčinou zhoršeného příjmu!

Nezkracujte anténu- její délka je optimalizována pro vlnovou délku používanou rádiovou sítí Z-Wave kterou modul komunikuje.

POZNÁMKA

Při instalaci zohledněte/pamatujte na dostupnost, protože vstup do učícího režimu (připojení/odpojení od sítě Z-Wave) je možno aktivovat pouze kontaktem připojeným k svorce S1, nebo stiskem systémového tlačítka B (v otvoru krytu modulu). Dbejte na jejich pozdější dostupnost pro použití při servisních zásazích.


Použité pojmy:

 • Přihlášení do sítě (INCLUSION) – poslání identifikační zprávy "Node Info" do řídicí jednotky HC 2, která si prvek pamatuje
 • Odhlášení ze sítě (Removing) – odstranění záznamu o prvku ze seznamu autorizovaných zařízení dané Z-Wawe sítě.
 • Navázání na další prvek (ASSOCIATION) – pro přímé ovládání dalšího prvku Z-Wawe sítě, bez komunikace přes řídicí jednotku. (přiřazení vybraného modulu do skupiny hromadně ovládaných prvků)
 • Vícekanálové navázání (MultiChannelAssociation) - pro přímé ovládání několika dalších prvků Z-Wawe sítě.

3. Oživení / konfigurace spínače

1. Instalace a připojení spínače k síti Z-Wave

KROK 1
Připojte modul podle některého schématu na Obr. 1. Zapněte síťové napájecí napětí 230V. 

Připojení/odpojení modulu k síti Z-Wave

KROK 2
Ověřte, že modul je v rádiovém dosahu jednotky HC 2 (popřípadě jiného typu řídicí jednotky), protože pro připojení k síti Z-Wave je vyžadována přímá komunikace s řídicí jednotkou (bez retranslace).

KROK 3
Připravte si tlačítko B na modulu tak, aby jste k němu měli přístup.

KROK 4
V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2 nebo film na YouTube.

KROK 5
Modul k síti Z-Wave přidáte
a) buď RYCHLÝM trojím stisknutím tlačítka označeného písmenem B. Tlačítko je přístupné otvorem v krytu modulu.
b) nebo RYCHLÝM trojím stiskem ovládacího spínače připojeného na vstup S1. Je-li na S1 připojen dvoupolohový spínač, 3x jej zapněte a vypněte.


UPOZORNĚNÍ
Modul Fibaro ukončuje režim učení po jednom stisku kontaktu na vstupu S1. To znamená, že čtyři stisknutí kontaktu na vstupu S1 nepřipojí modul k síti Z-Wave. Totéž platí pro čtyři stisky tlačítka B.

UPOZORNĚNÍ
Modul Fibaro výchozím nastavení předpokládá ovládání vstupů S1,S2 pomocí mžikových kontaktů (mikrospínačů). Připojujete-li k modulu dvoupolohové spínače (klasické vypínače), zajistěte, že jsou ponechány v poloze rozpojeno/otevřeno, protože jinak by blokovaly připojení modulu do sítě.

Při instalaci modulu doporučujeme použít připojení pomocí stisků systémového mikrospínače B.

KROK 6
Byly – li správně provedeny všechny předchozí kroky, zobrazí se na řídicí jednotce potvrzení, že modul byl připojen k síti Z-Wave a je možno jej ovládat a je indikován jeho stav.

2. Odpojení spínacího modulu od sítě Z-Wave (resetování)

Modul spínače Fibaro je možno resetovat/odhlásit dvěma způsoby:
I. Způsob – odpojení ze sítě Z-Wave odhlášením přes řídicí jednotku. Moduly je možno odhlásit od sítě Z-Wave příkazem z řídicí jednotky která podporuje funkce dálkového odpojení/připojení modulů (např HC2). Viz manuál příslušné jednotky.
II. Způsob - odpojení ze sítě Z-Wave pomocí tlačítka B. Odpojte modul od napájení, opět jej připojte a po cca 1-2 sekundách po připojení napájení stiskněte a držte tlačítko B po dobu cca 3 sekund.

3. Ovládání spínacího modulu kontakty připojenými k lokálním vstupům na modulu.

Ovládání mžikovým spínačem/tlačítkem (po uvolnění stisku se vrací do stavu rozpojeno).

- Zapnutí/vypnutí výstupního kontaktu – krátce stiskněte tlačítko na příslušném vstupu (viz Obr1).

Ovládání spínacím kontaktem (Toggle- dvoustavový/kolébkový spínač, je trvale buď v poloze sepnuto, nebo v poloze rozepnuto)

- Zapnutí/vypnutí výstupního kontaktu – přepněte kontakt do požadované pozice


4. Ovládání spínacího modulu povelem z řídicí jednotky: Vše zap/Vše vyp (ALL ON / ALL OFF)

Modul spínače lze ovládat povely Vše zap/Vše vyp (ALL ON / ALL OFF) poslaných z řídicí jednotky. Povely Vše zap/Vše vyp jsou obvykle nastaveny a aktivovány z ručního dálkového ovladače s protokolem Z-Wave.Ve výchozím nastavení modul spínače akceptuje oba povely ALL ON i ALL OFF. Toto nastavení lze změnit zadáním příslušné hodnoty do konfiguračního registru č. 1 (viz sekce konfigurace)

5. Ovládání spínacího modulu z řídicí jednotky

Po připojení reléového modulu k síti Z-Wave se tento zobrazí v uživatelském rozhraní řídicí jednotky HC2 jako dvě zařízení samostatná zařízení reprezentovaná dvěma ikonami:

Obr. 2 Zobrazení spínačů v uživatelském rohraní Home Center

Zapnutí/vypnutí zařízení připojeného k spínači lze provést klikáním na ikony ON/OFF.

4. Asociace

Vytvoření přímé vazby mezi moduly (asociace), umožňuje modulu vstupů přímo (bez účasti řídicí jednotky) ovládat další moduly přihlášené v síti Z-Wave – např. spínače, zásuvky, stmívače, žaluziové moduly, RGBW moduly nebo scény (Scény pouze prostřednictvím jednotky HC2).


POZNÁMKA
Vytvoření přímé vazby mezi moduly- asociace, umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez účasti řídicí jednotky. Detektor tak může ovládat další moduly, i v případě že řídicí jednotka HC2 je vypnuta nebo poškozena

Dvojitý reléový modul umožňuje použít tři skupiny asociovaných zařízení.

Skupina 1 (Group I) je přiřazena vstupu S1
Skupina 2 (Group II) je přiřazena vstupu S2
Skupina 3 (Group III) Do této skupiny může být přihlášeno jen jedno zařízení. Ve výchozím nastavení je nastaveno hlášení stavu modulu na řídicí jednotku HC2. Je doporučeno toto nastavení neměnit.

Reléový modul umožňuje připojení max. 5 jednoprvkových zařízení/modulů a 5 vícekanálových (multichannel) zařízení do každé skupiny asociací. Z těchto pěti je vždy jedna vazba rezervována pro řídící jednotku HC2.
Pro přidání prvku do skupiny (vytvořen vazby) pomocí jednotky HC2, jděte do nastavení zařízení a klepněte na následující ikonu: 
Poté vyberte záložku "Možnosti zařízení/Device options". V ní specifikujte do které skupiny a která zařízení mají být spojena. Odeslání příslušné informace (o konfiguraci zařízení přidaných do skupin - asociací do jednotlivých modulů může trvat i několik minut.


UPOZORNĚNÍ
Když modul spínače posílá řídicí povely a v průběhu tohoto posílání je vydán nový příkaz (např. stisknutí tlačítka), pak právě probíhající posílání je přerušeno a začnou se posílat nové příkazy z posledního požadavku.

Modul spínače Fibaro FGS221 podporuje spolupráci s vícekanálovými zařízeními/moduly. Vícekanálová zařízení jsou moduly, které obsahují dva více ovládaných okruhů v jednom modulu (modul se dvěma výstupními kontakty atd.)

Modul FGS-221 - dvojité spínací relé je vícekanálové zařízení. To znamená, že každé relé se chová jako samostatné zařízení a v uživatelském rozhraní řídicí jednotky HC2 se zobrazuje jako dvě samostatná zařízení reprezentovaná dvěma ikonami.

První kanál je hlavní a je ovládán vstupem S1. Asociace pro ovládání druhého kanálu jsou funkční pouze u modulů podporujících vícekanálová zařízení/asociace.

V Konfigurace

Následující nastavení jsou dostupná v uživatelském rozhraní, volby aktivujete výběrem v příslušném poli (box).
Pro nastavení parametrů modulu spínače pomocí řídicí jednotky HC2 klikněte v uživatelském rozhraní na ikonu montážního klíče:


Parametr č. 1 - Aktivovat/deaktivovat funkci Vše Zap/Vše Vyp ( ALL ON / ALL OFF)

Výchozí nastavená hodnota: 255
Možné hodnoty parametru: 255, 0, 1, 2
255 - Vše Zap i Vše Vyp aktivní (ALL ON active, ALL OFF active)
0 - Vše Zap neaktivní, Vše Vyp neaktivní
1 - Vše Zap neaktivní, Vše Vyp aktivní
2 - Vše Zap aktivní, Vše Vyp neaktivní


Parametr č. 3 – Automatické vypnutí výstupu po uplynutí přednastaveného času s možností prioritního ručního ovládání - okamžité vypnutí při stisku ovládacího kontaktu. (Auto off)

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 – ruční ovládání zakázáno. Po prvním sepnutí ovládacího kontaktu se relé zapne a automaticky se vypne po uplynutí přednastaveného času.
1 - ruční ovládání povoleno. Po prvním sepnutí ovládacího kontaktu se relé zapne a automaticky se vypne po uplynutí přednastaveného času. Při druhém sepnutí ovládacího kontaktu (před uplynutím přednastaveného času) se relé okamžitě vypne.


Parametr č. 4 – Hodnota přednastaveného času pro automatické vypnutí relé 1

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
[1- 65535] (0,1 s –6553,5 s) hodnota trvání sepnutí v milisekundách
0 – funkce vypnuta


Parametr č. 5 – Hodnota přednastaveného času pro automatické vypnutí relé 2

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
[1- 65535] (0,1 s –6553,5 s) hodnota trvání sepnutí v milisekundách
0 – funkce vypnuta


Parametr č. 6 – Posílání ovládacích povelů modulům přiřazeným do 1. skupiny/group, (přiřazené vstupu č. 1).

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 – povely jsou poslány, když je výstup modulu zapnut a vypnut
1 – povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se aktivují na naposledy uloženou hodnotu (např. 50% jas).
2 - povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se zapnou na 100 % jasu.


POZNÁMKA
Pro řádnou funkci této volby musí být nastaven parametr č. 15 na hodnotu 1. Tento parametr povoluje funkčnost detekce dvojkliku na vstupu používanou pro ovládání stmívačů a žaluzií.

Parametr č. 7 – Posílání ovládacích povelů modulům přiřazeným do 2. skupiny/group, (přiřazené vstupu č. 2).

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 – povely jsou poslány, když je výstup modulu zapnut a vypnut
1 – povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se aktivují na naposledy uloženou hodnotu (např. 50% jas).
2 - povel je poslán, když je výstup zařízení vypnut. Při zapnutí výstupu nejsou povely posílány. Dvojklik na vstupu pošle povel „Zapnout/Turn on“, stmívače se zapnou na 10% jasu.


POZNÁMKA
Pro řádnou funkci této volby musí být nastaven parametr č. 15 na hodnotu 1. Tento parametr povoluje funkčnost detekce dvojkliku na vstupu používanou pro ovládání stmívačů a žaluzií.

Parametr č. 13 – ovládání výstupu dvoustavovým kontaktem na vstupu.

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 - [Zap / Vyp] stav výstupu se změní při každé změně na vstupu.
1 - Stav výstupu kopíruje stav vstupu: Výstup zapnut při sepnutém vstupu a výstup vypnut při rozepnutém vstupuPOZNÁMKA
Dálkové ovládání z řídicí jednotky je možné i při tomto nastavení. Při kombinaci dálkového a lokálního ovládání může dokonce dojít k situaci, že ovládací spínač zareaguje až na druhou změnu polohy, která sladí polohu spínače s dálkově provedeným nastavením. Toto nastavení se také používá, když je třeba vizualizovat stav připojených externích zařízení – např. detektorů pohybu, kontaktů a pod.

Parametr č. 14 – Nastavení typu použitého kontaktu na vstupu ( mžikový nebo dvoustavový).

Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru:
0 – mžikový spínač (mikrospínač)
1 – přepínací kontakt (dvoupolohový)


Parametr č. 15 – Funkce ovládání stmívačů a žaluziových modulů. Povolení této funkce umožňuje uživateli z modulu ovládat asociované moduly stmívačů a žaluzií delším přidržením nebo dvojklikem (vypínač typu mikrospínač).

Výchozí nastavená hodnota: 0
Možné hodnoty parametru:
0 – Ovládání asociovaných stmívačů/žaluzií Vypnuto
1 - Ovládání asociovaných stmívačů/žaluzií Zapnuto


Parametr č. 16 – Uložení stavu spínače při výpadu napájení a jeho obnovení po opětovném připojené napájení. Spínač se v rátí do stavu při výpadku napájení.

Výchozí nastavená hodnota: 1
Možné hodnoty parametru: 0-1
0 – Spínač nenaběhne do stavu při výpadku ale do stavu Vypnuto
1 - Spínač si zapamatuje stav a naběhne do stavu při výpadku


Nastavení parametrů [30 – 33, 40 - 43] ovlivňujících funkci modulu při přijmu poplachových zpráv.
Možné hodnoty parametru

0 - DEAKTIVOVÁNO – modul nereaguje na poplachové zprávy (alarm data frames) posílané v síti ZWave
1 - ALARM RELAY Zap (ON) – modul sepne výstup při příjmu poplachové zprávy
2 - ALARM RELAY Vyp (OFF) - modul rozepne výstup při příjmu poplachové zprávy
3 - ALARM Blikání (FLASHING) - modul začne při příjmu poplachové zprávy periodicky spínat/rozepínat výstup po nastavenou dobu.


Parametr č. 30 – Všeobecný poplach, nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání


Parametr č. 31 – Poplach zatopení, nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 2 [byte] ALARM RELAY Vyp


Parametr č. 32 - Poplach detekce kouře, CO, CO2 Alarm, nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání


Parametr č. 33 – Teplotní poplach nastavení pro relé č. 1.

Výchozí nastavená hodnota: 1 [byte] ALARM RELAY Zap


Parametr č. 39 – Doba blikání pro funkci ALARM Blikání.

Výchozí nastavená hodnota: 600
Možné hodnoty parametru: : [1-65535] [s]


Parametr č. 40 – Všeobecný poplach, nastavení pro relé č. 2.
Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání


Parametr č. 41 – Poplach zatopení, nastavení pro relé č. 2.
Výchozí nastavená hodnota: 2 [byte] ALARM RELAY Vyp


Parametr č. 42 - Poplach detekce kouře, CO, CO2 Alarm, nastavení pro relé č. 2.

Výchozí nastavená hodnota: 3 [byte] ALARM Blikání


Parametr č. 43 – Teplotní poplach nastavení pro relé č. 2.

Výchozí nastavená hodnota: 1 [byte] ALARM RELAY Zap


6.  Další funkce

Použití poplachových zpráv (alarm data frames)

Moduly systému Fibaro umožňují uživateli nastavit, jak mají moduly reagovat na poplachové situace signalizované v síti Z-Wave. Reakce na zprávy (data-frames) ALARM_REPORT a SENSOR_ALARM_REPORT. 

Modul dvojitého reléového spínače Fibaro umožňuje zpracovat následující typy poplachů:

 • Všeobecný poplach - GENERAL PURPOSE ALARM [0x00]
 • Požární poplach - ALARM CO2 [0x02], ALARM CO [0x01], ALARM SMOKE [0x03]
 • Poplach zaplavení - ALARM WATER [0x05]
 • Teplotní poplach - ALARM HEAT [0x04]

Poplachové zprávy jsou posílány z modulů, které mají funkci snímačů (detektory pohybu, zaplavení, kouře…). 

Poplachové zprávy jsou posílány z modulů, které mají funkci snímačů (detektory pohybu, zaplavení, kouře…). 

Spínač může reagovat na zprávy způsoben dle nastavení parametrů (viz kapitola 5. Konfigurace)

0 - DEAKTIVOVÁNO – modul nereaguje na poplachové zprávy (alarm data frames) posílané v síti Z-Wave
1 - ALARM STMÍVAČ Zap (ON) – modul sepne výstup při příjmu poplachové zprávy
2 - ALARM STMÍVAČ Vyp (OFF) - modul rozepne výstup při příjmu poplachové zprávy
3 - ALARM Blikání (FLASHING) - modul začne při příjmu poplachové zprávy periodicky spínat/rozepínat výstup po nastavenou dobu (10min).

Reléový modul FGS - 221 má dvě nezávislé poplachové skupiny. Tj. každý kanál může reagovat na poplachové zprávy vlastním způsobem.

7. Ovládání modulu dvojitého spínače

Modul spínače v systému Fibaro může být ovládán z následujících zařízení:

 • Libovolná řídicí jednotka kompatibilní s Z-Wave. (např. HC2)
 • Mobilní telefony s příslušnou Fibaro aplikací ( iPhone…)
 • Tablety (iPad ,Android -2013/10 beta app)
 • Z WWW prohlížeče z PC
 • Kontakty připojenými na binární vstupy S1 a S2
 • Systémové tlačítko (B) na modulu

8. Odstraňování problémů

Modul nereaguje na zprávy z ovládacího zařízení Z-Wave:

 • Zkontrolujte, že modul není umístěn za hranicí rádiového dosahu, popřípadě ověřte, jestli není rádiová trasa blokována velkými vodivými předměty – železobetonové konstrukce, akvária, pokovená skla, rozvodné skříně ….
 • Zkontrolujte, jestli zařízení není v programovacím režimu.
 • Zkuste zopakovat proces připojení k síti Z-Wave.

Modul nelze přihlásit k síti Z-Wave:

 • Zkontrolujte napájení přihlašovaného modulu
 • Ověřte, že je zařízení řádně odhlášeno (viz kapitola 3.)
 • Při odhlašování použijte pro stisk tlačítka B pevný, tenký předmět zajišťující řádné/trvalé stisknutí mikrospínače
 • Při přihlašování stiskněte B tlačítko mikrospínače 3x VELMI RYCHLE za sebou
 • Vyzkoušejte přihlásit jiný modul pro ověření přítomnosti signálu Z-Wave

9. Záruka

Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců


Toto zařízení může spolupracovat se zařízeními certifikovanými dle standardu Z-Wave, a mělo by být kompatibilní i s certifikovanými zařízeními vyráběnými jinými výrobci. 

Každé zařízení certifikované dle standardu Z-Wave může být začleněno do systému Fibaro.