1. Oživení / konfigurace spínače

Tetováno na Home Center 2 (firmware 4.019 Beta)

1. Instalace a připojení spínače k síti Z-Wave

Obr. 1 Zobrazení spínače, čísla označují název tlačítka

KROK 1
Vložte baterii CR2032 do zařízení

Připojení/odpojení modulu k síti Z-Wave

Zařízení pracuje ve dvou režimech

 1. V normálním (provozním) režimu ovládání (denní použití)
 2. V management módu (slouží pro nastavení)

KROK 2
Ověřte, že modul je v rádiovém dosahu jednotky Home Center (popřípadě jiného typu řídicí jednotky), protože pro připojení k síti Z-Wave je vyžadována přímá komunikace s řídicí jednotkou (bez retranslace).

KROK 3
Proveďte Factory Reset 

 1. Stiskněte všechna 4 tlačítka do doby, než se svíticí červená dioda rozbliká do zelena (tzv. management mód). Management mód je aktivní po dobu 10 sekund, pokud není prodloužen dalším stiskem.
 2. Stiskněte krátce tlačítko 3 (zelená dioda začne blikat rychleji)
 3. Držte tlačítko 4 po dobu cca 5 sekund (dioda rychle bliká střídavě zeleně/červeně)

KROK 4

Přidání zařízení do Z-Wave (režim učení) se provádí po Factory Resetu a držením tlačítka číslo 1 (dioda se rozbliká rychle zeleně/červeně)

KROK 5

V průběhu přidávání zařízení může dojít k jeho uspání (sleep mode cca po 10s). Zařízení probudíte následujícím způsobem (Wake Up):

 1. Stiskněte všechna 4 tlačítka do doby, než se svíticí červená dioda rozbliká do zelena (tzv. management mód)
 2. Krátce stiskněte tlačítko číslo 2

Stejným způsobem se provádí odesílání informačního rámce, který se používá pro sdružení zařízení do skupin (asociace, parametrizace).

KROK 6
Byly – li správně provedeny všechny předchozí kroky, zobrazí se na řídicí jednotce potvrzení, že modul byl připojen k síti Z-Wave a je možno jej ovládat a je indikován jeho stav následující ikonou:

UPOZORNĚNÍ
Modul není ještě připraven k použití. Pro správnou funkčnost je nutné v administraci nastavit asociace a parametry. Viz níže.

2. Odpojení spínacího modulu od sítě Z-Wave (a resetování)

Modul spínače Fibaro je možno resetovat/odhlásit dvěma způsoby:
I. Způsob – odpojení ze sítě Z-Wave odhlášením přes řídicí jednotku. Moduly je možno odhlásit od sítě Z-Wave příkazem z řídicí jednotky která podporuje funkce dálkového odpojení/připojení modulů (např HC2). Viz manuál příslušné jednotky.
II. Způsob - odpojení ze sítě Z-Wave pomocí Factory Resetu (tovární nastavení):

 1. Stiskněte všechna 4 tlačítka do doby, než se svíticí červená dioda rozbliká do zelena (tzv. management mód)
 2. Stiskněte krátce tlačítko 3 (zelená dioda začne blikat rychleji)
 3. Držte tlačítko 4 po dobu cca 5 sekund (dioda rychle bliká střídavě zeleně/červeně)

Asociace (přidružení)

Z-Wave zařízení ovládá jiné Z-Wave zařízení.

Vytvoření přímé vazby mezi moduly (asociace), umožňuje modulu vstupů přímo (bez účasti řídicí jednotky) ovládat další moduly přihlášené v síti Z-Wave – např. spínače, zásuvky, stmívače, žaluziové moduly, RGBW moduly nebo scény (Scény pouze prostřednictvím jednotky HC2).


POZNÁMKA
Vytvoření přímé vazby mezi moduly- asociace, umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez účasti řídicí jednotky. Spínač tak může ovládat další moduly, i v případě že řídicí jednotka HC2 je vypnuta, mimo dosah nebo poškozena.

Lifeline (max. počet uzlů ve skupině: 10)
2 Řídicí skupina A, ovládaná tlačítkem 1 nebo samostatnými tlačítky 1 a 3 (max. počet uzlů ve skupině: 10)
3 Řídicí skupina B, ovládaná tlačítkem 2 nebo samostatnými tlačítky 2 a 4 (max. počet uzlů ve skupině: 10)
4 Řídicí skupina C, ovládaná tlačítkem 3 nebo samostatnými tlačítky 1 a 3 (max. počet uzlů ve skupině: 10)
5 Řídicí skupina D, ovládaná tlačítkem 4 nebo samostatnými tlačítky 2 a 4 (max. počet uzlů ve skupině: 10)
Tab. Sdružení skupin

Pro přidání prvku do skupiny (vytvořen vazby) pomocí jednotky Home Center, jděte do nastavení zařízení a klepněte na následující ikonu: 
Poté vyberte záložku "Možnosti zařízení/Device options". V ní specifikujte do které skupiny a která zařízení mají být spojena. Odeslání příslušné informace (o konfiguraci zařízení přidaných do skupin - asociací do jednotlivých modulů může trvat i několik minut.


UPOZORNĚNÍ
Když modul spínače posílá řídicí povely a v průběhu tohoto posílání je vydán nový příkaz (např. stisknutí tlačítka), pak právě probíhající posílání je přerušeno a začnou se posílat nové příkazy z posledního požadavku.

Modul podporuje spolupráci s vícekanálovými zařízeními/moduly. Vícekanálová zařízení jsou moduly, které obsahují dva více ovládaných okruhů v jednom modulu (modul se dvěma výstupními kontakty atd.)

Ukázka vytvoření asociace

 1. Pro přidání prvku do skupiny (vytvořen vazby) pomocí jednotky Home Center, jděte do nastavení zařízení a klepněte na následující ikonu: 
 2. Vyberte záložku "Pokročilé / Advanced"
 3. Najděte si nastavení asociací (obrázek 1)
 4. Zvolte skupinu, do které chcete zařízení přidat (referuji vás k tabulce sdružení skupin)

 

 Obrázek 1 - nalezení asociace Obr. 2 Nastavení skupiny asociace

 1. Zvolte zařízení, které chcete k modulu přidružit (pokud je zařízení od řídicí jednotky více vzdálené, můžete z asociace vyřadit jednotku HC, čímž můžete dosáhnout rychlejší odezvy tlačítek. Modul dokáže s ostatními Z-Wave zařízeními pracovat přímo.) 

  Obr. 3 Nastavení přidružení zařízení

  UPOZORNĚNÍ
  Po každé změně, kterou v nastavení provedete, musíte změnu uložit a provést Wake UP / poslat informační rámec zařízení. Jakmile se Update propíše do systému Home Center, obnovte stránku webového prohlížeče. V jiném případě dojde k chybě a zařízení nebude fungovat korektně.

  5. Konfigurační parametry 

  Produkty Z-Wave fungují již po vybalení z krabice a přidání do řídicí jednotky. Nastavením parametrů si však zařízení můžete přizpůsobit Vašim potřebám a nebo odemknete další pokročilé funkce.


  DŮLEŽITÉ
  Zařízení umožňuje nastavit pouze hodnoty v předepsaných rozsazích. Chcete-li nastavit hodnoty v rozsahu 128 ... 255, nastavte požadovanou hodnotu mínus 256.  Například: pro nastavení parametru 200 (platí pro 1 byte), zadejte 200-256=-56. V případě 2 bytových hodnot je logika stejná, tedy platí že: Hodnoty větší než 32768 zadávejte také v záporné hodnotě.
   

  Následující nastavení jsou dostupná v uživatelském rozhraní, volby aktivujete výběrem v příslušném poli (box).
  Pro nastavení parametrů modulu spínače pomocí řídicí jednotky HC2 klikněte v uživatelském rozhraní na ikonu montážního klíče: 


  Parametr č. 1 - Tlačítka 1 a 3 v režimu propojení (Number 1, Data Type 1d)

  V samostatném režimu pracuje tlačítko 1 ve skupině A, tlačítko 3 ve skupině C. Kliknutím se světlo zapne (ON), držením se ovládá stmívač (držení=nahoru, klik+držení=dolu) a dvojklikem vypne (OFF). V párovém módu odpovídají tlačítka 1/3 stmívání nahoru/dolu. Kliknutím zapnete/vypnete, držením ovládáte stmívání nahoru/dolu. Jednoduchý klik pracuje se skupinou A, dvojklik se skupinou C.   
  Výchozí nastavená hodnota: 1

  Možné hodnoty parametru:0, 1, 2

  - Samostatná tlačítka
  1 - Párová tlačítka bez dvojkliku (Výchozí)
  2 - Párová tlačítka s dvojklikem


  Parametr č. 2 - Tlačítka 2 a 4 v režimu propojení (Number 1, Data Type 1d)

  V samostatném režimu pracuje tlačítko 2 ve skupině B, tlačítko 4 ve skupině D. Kliknutím se světlo zapne (ON), držením se ovládá stmívač (držení=nahoru, klik+držení=dolu) a dvojklikem vypne (OFF). V párovém módu odpovídají tlačítka 1/3 stmívání nahoru/dolu. Kliknutím zapnete/vypnete, držením ovládáte stmívání nahoru/dolu. Jednoduchý klik pracuje se skupinou B, dvojklik se skupinou D.   
  Výchozí nastavená hodnota: 1

  Možné hodnoty parametru:0, 1, 2

  - Samostatná tlačítka
  1 - Párová tlačítka bez dvojkliku (Výchozí)
  2 - Párová tlačítka s dvojklikem


  Parametr č. 11 – Příkaz pro řízení skupiny A (Number 11, Data Type 1d)

  Tento parametr definuje příkazy, které budou poslány po stisku příslušného tlačítka do modulu kontrolní skupiny A

  Výchozí nastavená hodnota: 7
  Možné hodnoty parametru: 0-7
  0 - Funkce vypnuta
  1 - Spínače ON/OFF a stmívání (základní nastavení + víceúrovňový spínač)
  2 - Pouze ON/OFF režim (základní nastavení)
  3 - Přepnout vše 
  4 - Odeslat scénu
  5 - Odeslat předem nakonfigurovanou scénu
  6 - Ovládání dveřního zámku
  7 - Hlavní scéna brány (výchozí)


  Parametr č. 12 – Příkaz pro řízení skupiny B (Number 12, Data Type 1d)

  Tento parametr definuje příkazy, které budou poslány po stisku příslušného tlačítka do modulu kontrolní skupiny B

  Výchozí nastavená hodnota: 7
  Možné hodnoty parametru: 0-7
  0 - Funkce vypnuta
  1 - Spínače ON/OFF a stmívání (základní nastavení + víceúrovňový spínač)
  2 - Pouze ON/OFF režim (základní nastavení)
  3 - Přepnout vše 
  4 - Odeslat scénu
  5 - Odeslat předem nakonfigurovanou scénu
  6 - Ovládání dveřního zámku
  7 - Hlavní scéna brány (výchozí)


  Parametr č. 13 – Příkaz pro řízení skupiny C (Number 13, Data Type 1d)

  Tento parametr definuje příkazy, které budou poslány po stisku příslušného tlačítka do modulu kontrolní skupiny C

  Výchozí nastavená hodnota: 7
  Možné hodnoty parametru: 0-7
  0 - Funkce vypnuta
  1 - Spínače ON/OFF a stmívání (základní nastavení + víceúrovňový spínač)
  2 - Pouze ON/OFF režim (základní nastavení)
  3 - Přepnout vše 
  4 - Odeslat scénu
  5 - Odeslat předem nakonfigurovanou scénu
  6 - Ovládání dveřního zámku
  7 - Hlavní scéna brány (výchozí)


  Parametr č. 14 – Příkaz pro řízení skupiny D (Number 14, Data Type 1d)

  Tento parametr definuje příkazy, které budou poslány po stisku příslušného tlačítka do modulu kontrolní skupiny D

  Výchozí nastavená hodnota: 7
  Možné hodnoty parametru: 0-7
  0 - Funkce vypnuta
  1 - Spínače ON/OFF a stmívání (základní nastavení + víceúrovňový spínač)
  2 - Pouze ON/OFF režim (základní nastavení)
  3 - Přepnout vše 
  4 - Odeslat scénu
  5 - Odeslat předem nakonfigurovanou scénu
  6 - Ovládání dveřního zámku
  7 - Hlavní scéna brány (výchozí)


  Parametr č. 21 - Poslat následující příkazy pro Přepni vše (Number 21, Data Type 1d)

  V samostatném režimu pracuje tlačítko 1 ve skupině A, tlačítko 3 ve skupině C. Kliknutím se světlo zapne (ON), držením se ovládá stmívač (držení=nahoru,klik+držení=dolu) a dvojklikem vypne (OFF). V párovém módu odpovídají tlačítka 1/3 stmívání nahoru/dolu. Kliknutím zapnete/vypnete, držením ovládáte stmívání nahoru/dolu. Jednoduchý klik pracuje se skupinou A, dvojklik se skupinou C.   
  Výchozí nastavená hodnota: 1

  Možné hodnoty parametru: 1, 2, 255

  - Vypni vše (výchozí)
  2 - Zapni vše
  255 - Přepni vše do ON/OFF


  Parametr č. 22 – Inverze tlačítek (Number 22, Data Type 1d)

  Výchozí nastavená hodnota: 0
  Možné hodnoty parametru: 0, 1
  0 – Neinvertovat (výchozí)
  1 – Invertovat


  Parametr č. 25 - Poslat následující příkazy pro Přepni vše (Number 25, Data Type 1d)

  Pokud není bateriový prvek v blízkém dosahu řídicí jednotky a zařízení se probudí, bude neúspěšné navazování komunikace vybíjet baterii. 

  Výchozí nastavená hodnota: 1
  Možné hodnoty parametru: 0, 1

  - Neprobouzet
  1 - Probouzet (výchozí)


  Parametr č. 30 - Posílat nevyžádané zprávy o stavu baterie na probuzení (Number 30, Data Type 1d)

  Výchozí nastavená hodnota: 1
  Možné hodnoty parametru: 0, 1, 2

  - Ne
  1 - Ve stejném uzlu jako oznámení o probuzení (výchozí)
  2 - Vysílání k nejbližším modulům


  Třídy příkazů

  Podporované třídy příkazů

  • Battery (version 1)
  • Wake Up (version 2)
  • Association (version 2)
  • Version (version 2)
  • Scene Controller Configuration (version 1)
  • Multi Channel Association (version 2)
  • Multi Command Encapsulated (version 1)
  • Configuration (version 1)
  • Manufacturer Specific (version 1)
  • Central Scene (version 1)
  • Security (version 1)
  • Z-Wave Plus Information (version 1)
  • Device Reset Locally (version 1)
  • Association Group Information (version 1)
  • Basic (version 1)
  • Scene Activation (version 1)
  • Multilevel Switch (version 1)
  • Door Lock (version 1)
  • Multi Channel (version 1)
  • Powerlevel (version 1)

  Třídy řídicích příkazů

  • Central Scene (version 1)
  • Security (version 1)
  • Basic (version 1)
  • Scene Activation (version 1)
  • Multilevel Switch (version 1)
  • Door Lock (version 1)
  • Multi Channel (version 1)

  Technické parametry

  Napájení 1x baterie CR2032
  IP krytí IP 20
  Frekvence 868.42MHz (zařízení krátkého dosahu)
  Typ zařízení Slave s možností routování
  Obecná třída zařízení Dálkový vypínač
  Zvláštní třída přepínače Víceúrovňový přepínač
  Komunikační protokol Z-Wave
  Dosah až 50 m v otevřeném terénu
  až 30 m v interiéru (v závislosti na použitých stavebních materiálech)
  Rozměry (D x Š x V) 83 x 83 x 17 mm

  Vysvětlivky specifických Z-Wave termínů

  • Controller — jedná se o Z-Wave zařízení schopné řídit sít. Kontrolérem jsou typicky brány, dálkové ovladače nebo bateriové nástěnné ovladače. 
  • Slave —  jedná se o Z-Wave zařízení, které není schopné řídit sít. Mohou to být snímače i dálkové ovladače.
  • Primary Controller — centrální řídicí organizátor sítě. Může být pouze jeden primární kontrolér v síti Z-Wave.
  • Inclusion — je proces, který přidává nové Z-Wave zařízení do sítě.
  • Exclusion — je proces, který odstraňuje stávající Z-Wave devices ze sítě.
  • Association — je přidružení, které umožňuje vytvořit funkční vztah mezi řídicím a řízeným zařízením.
  • Wakeup Notification — je speciální bezdrátová zpráva Z-Wave zařízení, která informuje ostatní zařízení o jeho schopnosti komunikace.
  • Node Information Frame — je speciální bezdrátová zpráva Z-Wave zařízení, která informuje řídicí jednotku o schopnostech zařízení, o nastavení a jeho funkcích.