Popis zařízení

Multisenzor PAT02-B je senzor teploty a vlhkosti založen na Z-Wave technologii. Je to novější Z-Wave Plus zařízení, které podporuje zabezpečení, OTA… Tyto jsou nejnovější funkce Z-Wave technologie. Z-Wave je bezdrátový komunikační standard vytvořený speciálně pro domácí automatizaci, specificky pro vzdálené ovládání aplikací (světla, topení, …) v rezidenci a světel v komerčních prostředí. Technologie používá nízko výkonové RF rádio vestavěné nebo dodatečně namontované do domácích elektronických zařízení a systémů jako je osvětlení, řízení přístupu, zábavní systémy a domácí spotřebiče.

Tento produkt může být přidán a ovládán z jakékoliv Z-Wave sítě i se staršími zařízeními od jiných výrobců. Všechna trvale napájená zařízení se chovají jako opakovače, nezávisle na výrobci pro zvýšení spolehlivosti sítě.


Příprava na instalaci / Reset

Před instalací produktu přečtěte si uživatelskou příručku.

Chcete-li do sítě přidat zařízení Z-Wave, musí být ve výchozím stavu od výrobce. Ujistěte se, že jste zařízení resetovali na výchozí tovární nastavení. To lze provést provedením operace Odebrání (Exclusion), jak je popsáno níže v příručce. Každá Z-Wave řídicí jednotka je schopen tuto operaci provést, nicméně doporučuje se použít primární řídící jednotku předchozí sítě, aby bylo zajištěné, že je samotné zařízení z této sítě správně odebráno.


Obnovení výchozí nastavení od výrobce 

Toto zařízení také umožňuje resetování bez zapojení řídicí jednotky Z-Wave. Tento postup by měl být použit pouze tehdy, když je řídicí jednotka nefunkční.

Upozornění: Tuto proceduru použijte pouze pokud primární kontrolér mimo provoz.

 • V intervalu 1,5 sekundy čtyřikrát (4x) stiskněte a držte stisknutý tamper. Rozsvítí se LED dioda.
 • Po třech sekundách se LED dioda vypne. Poté během 2 sekund pusťte Tamper. Po úspěšném resetu se na jednu sekundu zapne LED dioda, jinak pouze jednou blikne.
 • Nyní lze čidlo opět přidat bez nutnosti jej v novém Z-Wave kontroléru odebrat.


Přidání/Odebrání

Ve výchozím nastavení zařízení nepatří do žádné sítě Z-Wave. Zařízení potřebuje být přidáno k existující bezdrátové síti pro komunikaci se zařízeními této sítě. Tento proces se nazývá Přidání.

Zařízení mohou být také odstraněna ze sítě. Tento proces se nazývá Odebrání. Oba procesy jsou iniciovány primární řídící jednotkou sítě Z-Wave. Na této řídící jednotce je změněn režim na odebrání nebo přidání zařízení. Přidání (Inclusion) a Odebrání (Exclusion) se provádí pomocí speciální ruční akce přímo na zařízení.

Přidání 

 1. Uveďte Z-Wave kontrolér do režimu Přidání.
 2. V intervalu 1,5 sekundy třikrát klikněte na Tamper.
 3. Po úspěšném přidání se čidlo probudí cca na 20 sekund pro obdržení nastavení.

Odebrání 

 1. Uveďte Z-Wave kontrolér do režimu Odebrání.
 2. V intervalu 1,5 sekundy třikrát klikněte na Tamper.

Komunikace se spícím zařízením (Probuzení/Wakeup)

Toto zařízení je většinou provozováno na baterii a většinu času je v hlubokým spánku, aby se šetřila životnost baterie. Komunikace s přístrojem je omezená. Pro komunikaci se zařízením je v síti vyžadována, statická řídící jednotka C. Táto řídíci jednotka bude udržovat mailbox pro zařízení pracující s bateriemi a bude ukládat příkazy, které nelze přijmout během režimu hlubokého spánku. Bez takovéj řídíci jednotky, může být komunikace nemožná a/nebose výrazně sníží životnost baterie.

Toto zařízení se pravidelně zobudí a ohlásí stav probuzení tak, že pošle tzv. Upozornění na probuzení (Wakeup Notification). Řídíci jednotka pak může vyprázdnit mailbox. Proto musí být zařízení nakonfigurováno s požadovaným intervalem probuzení (wakeup interval) a ID uzlu (node ID) řídící jednotky. Pokud je zařízení součástí statické řídicí jednotky, bude táto řídíci jednotka obvykle provádět všechny potřebné konfigurace. Interval probuzení je kompromis mezi maximální životností baterie a požadovanou odezvou zařízení. Chcete-li zařízení probuzení provést, proveďte následující kroky: Jakmile je zařízení zapnuto probudí se na 20 sekund. V tomto časovém intervalu může kontrolér komunikovat se zařízením. Normálně je zařízení stále v režimu spánku pro šetření baterie.

Rychlé řešení problémů

Zde je několik rad pro vyřešení základních problémů pro případ, že věci nejdou, jak by měly:

 1. Ujistěte se, že je zařízení v továrních nastaveních. V případě pochybností zařízení odeberte ze sítě.
 2. Pokud se stále nedaří přidat zařízení do sítě, zkontrolujte, zda obě zařízení používají stejnou frekvenci.
 3. Odstraňte všechny "mrtvé zařízení" z asociací. V opačném případě může dojít ke značnému zpoždění.
 4. Nikdy nepoužívejte baterií napájené zařízení bez řídící jednotky.
 5. Nenastavujte poll interval na FLIRS zařízení.
 6. Ujistěte se, že elektrické napájení je dostatečné abyste využili benefit mesh funkcionality.

Přidružení (Association) - jedno zařízení ovládá jiné zařízení

Zařízení Z-Wave ovládají další zařízení Z-Wave. Vztah mezi jedním zařízením ovládajícím jiné zařízení se nazývá přidružení (Association). Aby bylo možné řídit jiné zařízení, řídící zařízení musí udržovat seznam zařízení, které budou přijímat příkazy k řízení. Tyto seznamy se nazývají Skupiny Přidružení (association groups) a vždy se vztahují k určitým událostem (např. stisknuté tlačítko, spouštěče senzorů, ...). V případě, že se událost stane, všechna zařízení uložená v příslušné skupině přidružení budou přijímat stejný bezdrátový příkaz bezdrátový příkaz, obvykle příkaz 'Basic Set'.

Skupiny Přidružení (Association Groups): 

Číslo Skupiny

Maximum Uzlů

Popis

1
8
Skupina 1 je určena pro příjem zpráv, jako je spuštěná událost, teplota, vlhkost atd. Skupina podporuje maximálně 8 uzlů.

Konfigurační parametry 

Předpokládá se, že Z-Wave produkty po přidání (inclusion) budou pracovat okamžitě, avšak určitá konfigurace může zlepšit jejich fungování a odemknout jejich specifické a rozšířené funkce.

Parameter 10: Auto Report Battery Time 

Internval pro automatické hlášení baterie. 0 znamená vypnutí hlášení. Základní hodnota je 12. Čas tiku se nastavuje v parametru 20. 
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 12

Nastavení

Popis

0–127
The interval time for auto report the battery level.

Parameter 13: Auto Report Temperature Time 

Internval pro automatické hlášení teploty. 0 znamená vypnutí hlášení. Základní hodnota je 12. Čas tiku se nastavuje v parametru 20. 
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 12

Nastavení

Popis

0–127
The interval time for auto report the temperature.

Parameter 14: Auto Report Humidity Time 

Internval pro automatické hlášení vlhkosti.  0 znamená vypnutí hlášení. Základní hodnota je 12. Čas tiku se nastavuje v parametru 20. 
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 12

Nastavení

Popis

0–127
The interval time for auto report the humidity.

Parameter 20: Auto Report Tick Interval 

Časový interval pro automatické hlášení každého zaškrtnutí. Nastavení této konfigurace bude mít vliv na konfiguraci č. 10, č. 13, č. 14 a č. 15. Jednotky jedné minuty. Upozornění 1: Nastavení na 0 znamená vypnutí všech funkcí automatického hlášení. Upozornění 2: Hodnota je bez znaménka.
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 30

Nastavení

Popis

0–255
The interval time for auto report each tick.

Parameter 21: Temperature Differential Report 

Hlášení rozdílu teploty. 0 znamená vypnutí této funkce. Jednotkou je Fahrenheit. Tuto funkci povolíte, aby zařízení detekovalo každých 10 sekund. A když teplota přesáhne 140 stupňů Fahrenheita, bude pokračovat.
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 1

Nastavení

Popis

0–127
The temperature differential to report. 0 means turn off this function.

Parameter 23: Humidity Differential Report 

Hlášení rozdílu vlhkosti. 0 znamená vypnutí této funkce. Jednotka je v procentech. Povolením této funkce zařízení detekuje každých 10 sekund. 
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 5

Nastavení

Popis

0–60
The humidity differential to report.

Parameter 5: Operation Mode 

Provozní režim. Zda hlásit stupně Fahrenheita nebo stupně Celsia.
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 33

Nastavení

Popis

8
Setting the temperature scale. 0: Fahrenheit, 1: Celsius

Parameter 7: Customer Function 

Přepínač funkce zákazníka pomocí bitového řízení.
Velikost: 1 Byte, Výchozí hodnota: 0

Nastavení

Popis

32
Disable Multi CC in auto report. (1: Disable, 0: Enable)
16
Notification Type, 0: Using Notification Report. 1: Using Sensor Binary Report.


Technická Data

Hardwarová platforma
SD3502
Typ zařízení
Multilevel Sensor
Provoz sítě
Reporting Sleeping Slave
Verze firmwaru
01
Verze Z-Wave
6.51.06
ID certifikátu
ZC10-15060010
ID Z-Wave produktu
0x013C.0x0002.0x0020

Podporované třídy příkazů

 • Association Group Information
 • Association
 • Battery
 • Configuration
 • Device Reset Locally
 • Firmware Update Md
 • Manufacturer Specific
 • Multi Command
 • Sensor Multilevel
 • Notification
 • Powerlevel
 • Security
 • Sensor Binary
 • Version
 • Wake Up
 • Zwaveplus Info

Řízené třídy příkazů

 • Wake Up

Vysvětlení Z-Wave pojmů

 • Řídící jednotka (Controller) — je Z-Wave zařízení s funkcemi pro správu sítě. Řídicí jednotky jsou typicky gatewaye, dálkové ovladače nebo nástěnné bateriové ovladače.
 • Podřízené zařízení (Slave) — je Z-Wave zařízení bez schopnosti pro správu sítě. Podřízené zařízení mohou být senzory, akční prvky, a dokonce i dálkové ovladače.
 • Primární řídící jednotka (Primary Controller) — je hlavním organizátorem sítě. V každé Z-Wave síti může být jen jedno primární zařízení
 • Přidání (Inclusion) — je proces přidávání nových Z-Wave zařízení do sítě.
 • Odebrání (Exclusion) — je proces odstranění zařízení Z-Wave ze sítě.
 • Přidružení (Association) — je vztah ovládání mezi řídícím a řízeným zařízením.
 • Oznámení o probuzení (Wakeup Notification) — je speciální bezdrátová zpráva vyslaná zařízením Z-Wave, aby oznámilo, že je schopné komunikovat.
 • Informační rámec uzlu (Node Information Frame) — je speciální bezdrátová zpráva vyslaná zařízením do Z-Wave sítě oznamující své schopnosti a funkce.