Popis a vlastnosti

Popis

Vlastnosti

Specifikace

Indikátory stavu

Napájení (Power)

 • Oranžová – napájená

Internet

 • Oranžová – připojeno k internetu
 • Červená – odpojeno od internetu

LAN

 • Oranžová – připojeno k LAN
 • Rychle pulsující oranžová – připojení k LAN

Wi-Fi

 • Oranžová – připojeno k Wi-Fi
 • Rychle pulsující oranžová – připojení k Wi-Fi
 • Červená – nesprávné heslo Wi-Fi / jiná chyba
 • Zelená – Wi-Fi v režimu přístupového bodu

Instalační technik

 • Oranžová – přiřazen instalační technik
 • Zelená – vzdálená podpora povolena
 • Červená – instalační technik není přiřazen

Zotavení

 • Červená – v režimu zotavení
 • Rychle pulsující zelená – vytvoření zálohy
 • Pomalu pulsující oranžová – aktualizace k dispozici

Chytrý domov

 • Pomalu pulsující oranžová – režim přidávání
 • Rychle pulsující oranžová – režim odstraňování
 • 3 zelená bliknutí – přidání bylo úspěšné
 • 3 červená bliknutí – přidání nebylo úspěšné

Bezpečnost

 • Červená – alarm aktivován
 • Zelená – alarm deaktivován

Tlačítka

Napájení

 • Stisknutí – probuzení
 • Podržení po dobu 5 sekund – režim spánku
 • Podržení po dobu 15 sekund – restart

Zotavení

 • Podržení při spouštění – přepne do režimu zotavení
 • Podržení po dobu 10 sekund, stisknutí, když LAN a Wi-Fi blikají zeleně – přepínání mezi dynamickou a statickou adresou IP:
  • LAN a Wi-Fi blikají žlutě – adresa IP se nastaví na dynamickou.
  • LAN a Wi-Fi blikají zeleně – adresa IP se nastaví na statickou.
 • Podržení po dobu 20 sekund, stisknutí, když LAN a Wi-Fi blikají červeně – obnovení nastavení sítě:
  • LAN a Wi-Fi blikají červeně – nastavení se resetuje.

První instalace

Instalace s pevným síťovým připojením (Ethernet)

Instalace čistě s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)