Pokud termostat přímo nevidí na spínací modul, který spíná hlavici v teplovodním rozvaděči, tak je třeba použít scénu, která toto řeší.


⚠️UPOZORNĚNÍ: Tato scéna nebere v potaz teplotní omezení podlahy. Pokud potřebujete zamezit, aby teplota nestoupla nad nějakou hodnotu, tak prosím napište nám na podpora@yatun.cz.

Popis scény

Scéna na základě změny teploty nebo žádané teploty porovnává, zda je žádaná teplota vyšší než naměřená a podle toho spíná Z-Wave spínací/relé modul pro topení vodní podlahové topení.

Co je potřeba

 • HC3
 • Z-Wave termostat
 • Z-Wave spínací/Relé modul
 • Spínaná hlavice 230 V, bez napětí uzavřeno.

Popis scény

Deklarace (spouštěč /podmínka)

V deklaraci musí být teplotní senzor a termostat. Deklarace se dá velmi jednoduše adaptovat na vaše zařízení změnou ID teplotního senzoru (řádek 4) a ID termostatu (řádek 10). Zbytek deklarace může zůstat tak jak je.


{
  -- Scéna se musí spustit při změně naměřené teploty nebo žádané. Je to z důvodu, aby se zóna nebo kotel mohli zapnout
 conditions = { {
   id = 396, -- ID teplotního senzoru
   isTrigger = true, -- Nastaveno jako spouštěč scény. Scéna se spustí při změně naměřené teploty
   operator = "anyValue", -- Spuštění při jakékoliv změně
   property = "value", -- Spuštění při změně property value
   type = "device" -- typ je zařízení
  },{
    id = 398, -- ID termostatu
    isTrigger = true, -- Nastaveno jako spouštěč scény. Scéna se spustí při změně naměřené teploty
    operator = "anyValue", -- Spuštění při jakékoliv změně
    property = "heatingThermostatSetpoint", -- Spuštění při změně property heatingThermostatSetpoint
    type = "device" -- typ je zařízení
  }},
 operator = "any"
}


Tělo scény

Scéna je napsaná tak, aby stačilo změnit jen ID termostatu (proměnná thermostat), teplotního čidla (proměnná temperatureSensor) a ID spínaného zařízení pro zónu (proměnná floorHeatingZone). Dále lze změnit hodnotu hystereze (proměnná targetHysteresis), aby se spínané zařízení nepoškodilo příliš častým spínáním.

ℹ️ POZNÁMKA: Nedoporučujeme Hysterezi vyšší než 3 °C.


local temperatureSensor = 396 -- Musí být stejný jako v Deklaraci
local thermostat = 398 -- Termostat jehož žádanou teplotu chci porovnávat s naměřenou
local floorHeatingZone = 397 -- spínač zóny podlahového topení

local targetHysteresis = 1.5 -- Nastavení hystereze 

-------------------------- NÍŽE NEMĚNIT -------------------------------------
local currentTemp = fibaro.getValue(temperatureSensor, "value") -- získá naměřenou teplotu
local currentSetpoint = fibaro.get(thermostat, "heatingThermostatSetpoint") -- získá žádanou teplotu
local currentMode = fibaro.get(thermostat,"thermostatMode") -- získá režim termostatu

fibaro.debug("HeatingScene","Žádaná teplota: " .. currentSetpoint) -- Vytisknutí žádané teploty do konzole
fibaro.debug("HeatingScene","Režim termostatu: " .. currentMode) -- Vytisknutí režimu termostatu do konzole

local diffTemp = currentTemp - currentSetpoint -- Rozdíl žádané a naměřené teploty

fibaro.debug("HeatingScene","Rozdíl teplot: " .. diffTemp) -- vytisknutí rozdílné teploty do konzole

if currentMode == "Off" then -- Pokud je termostat v Režimu Off (Vypnuto), tak ...
  fibaro.call(floorHeatingZone, "turnOff") -- ... Vypni zónu ...
  fibaro.debug("HeatingScene", "Zóna vyppnuta.") -- ... a vytiskni zóna vypnuta.
else
  if tonumber(currentTemp) < (tonumber(currentSetpoint) - tonumber(targetHysteresis)) then -- Pokud je žádaná teplota - hystereze menší než naměřená teplota, tak ...
    fibaro.call(floorHeatingZone, "turnOn") -- ... Zapni zónové topení ...
    fibaro.debug("HeatingScene", "Zóna zapnuta.") -- ... a vytiskni zóna zapnuta ...
  elseif tonumber(currentTemp) >= (tonumber(currentSetpoint) + tonumber(targetHysteresis)) then -- ... nebo pokud je naměřená teplota vyšší než žádaná teplota + hystereze, tak ...
    fibaro.call(floorHeatingZone, "turnOff") -- ... vypni zónové topení ...
    fibaro.debug("HeatingScene", "Zóna vypnuta.") -- ... a vytiskni zóna vypnuta.
  end -- konec podmínky
end -- konec podmínky